ПЛАН НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ НОВОТРОЇЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 на 2020-2021 навчальний рік

Таблиця
ПОГОДЖУЮ:
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова ради школи                                         
Директор Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
________Г.Л. Аділова
________І.Г.Бондар
  01.09.2020 р.
 

 

 

Обговорено на засіданні

педагогічної ради

від   31 серпня 2020 року

ГОЛОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ  ШКОЛИ

на 2020-2021 навчальний рік

Освіта сьогодні – це становлен­ня людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це оз­начає, що надання освітніх послуг здійснюється не тіль­ки в інтересах держави, а й в інте­ресах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно-компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпеч­ні умови розвитку дитини, всебіч­но реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядають­ся як компетентність, характерис­тики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педаго­гічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат – модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності.

Провідна ідея закладу – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – батьки, здобувачів освіти – педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров’я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Наш навчальний заклад має всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

Основні завдання  на наступний навчальний рік та шляхи  реалізації:

Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, профільної старшої школи, Національної доктрини розвитку освіти.

Спрямування  роботи педагогічного колективу  на виконання завдань обласної науково-методичної проблеми «Компетентісний  підхід та соціалізація особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» та національно-патріотичного виховання здобувачів освіти,  на досягнення стійкого позитивного іміджу, естетичної привабливості та конкурентоздатності навчального закладу в умовах реформування системи освіти.

Сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.

Забезпечення упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я;  створення  умов  для запобігання негативним звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності.

Поєднання умов для реалізації творчих  здібностей педагогічного та учнівського колективів, гуманізація та гуманітаризація  навчально-виховного процесу.

 Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.

Проектування освітнього простору, у якому особистість усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

Удосконалення професійної майстерності шляхом створення новітнього навчального контента  педагога,  який здатний вплинути на соціалізуючу складову розвитку особистості та сприяти оновленню змісту освітньої діяльності закладу загальної середньої освіти.

Формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

Запровадження STEM-навчання на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів.

Активізація участі   в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-TwinningPlus» та розширення діяльності літнього мовного табору.

Організація   участі в проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна  грамотність»

Забезпечити впровадження освітньої програми науково-методичного проекту «Інтелект України» у практику роботи початкової та 5 класу базової школи. 

Психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

 

Показниками реалізації мети виступають:

 

– засвоєння системи знань, яка спроектована з відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду (фактів, понять, означень, теорем, законів, положень, правил, алгоритмів діяльності тощо);

– розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації навчальної праці;

– розвиток критичного мислення, здатності усвідомлювати та відстоювати особисту позицію;

– вироблення вміння самостійно здобувати знання;

– готовність до застосування знань, умінь в практичній діяльності;

– формування особистісного світогляду – узагальненого розуміння всього світу в цілому на ґрунті великої кількості впорядкованих поглядів, переконань, ідеалів;

–  виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні;

– прищеплення поваги до прав та свобод людини і громадянина.

 

 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  ПЕДАГОГІЧНОГО                                               КОЛЕКТИВУ

ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГІЧНИХ РАД ЗАКЛАДУ

на 2020-2021 навчальний рік

 

І.  ЗАСІДАННЯ  ( СЕРПЕНЬ )

 1. Про підсумки діяльності навчального закладу у 2019/2020 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році.

 

ІІ. ЗАСІДАННЯ  ( ЛИСТОПАД )

 1. Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах Нової української школи.

ІІІ.  ЗАСІДАННЯ ( ЛЮТИЙ )

 1. Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

Педрада -практикум

ІV.  ЗАСІДАННЯ ( КВІТЕНЬ)

 1. Організація діяльності педагогічного колективу з органами учнівського   самоврядування щодо формування у здобувачів освіти духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві.

 

 1. V. ЗАСІДАННЯ ( ТРАВЕНЬ )
 2. Про допуск учнів 4-х, 9-х, 11-х класів до державної підсумкової атестації
 3. Про перевід учнів 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів до наступних класів.

 

VІ. ЗАСІДАННЯ ( ЧЕРВЕНЬ )

 1. Про перевід учнів 9-х класів до 10 класу.
 2. Про випуск учнів 11-х класів.

 

 

НАРАДИ  В  ПРИСУТНОСТІ ДИРЕКТОРА

ВЕРЕСЕНЬ

 1. Організація узагальнення та закріплення матеріалу за попередній навчальний рік.
 2. Про відповідальність за збереження життя і здоров’я учасників навчально-виховного процесу
 3. Організація гурткової роботи.

 

ЖОВТЕНЬ

 1. Про організацію охорони праці, техніки безпеки у школі.
 2. Організація роботи учнівського самоврядування.
 3. Аналіз забезпечення учнів підручниками.

 

ЛИСТОПАД

 1. Про недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань.
 2. Про правила користування мобільними телефонами в школі
 3. Охорона праці та техніка безпеки на уроках трудового навчання, технологій.

 

ГРУДЕНЬ

 1. Про стан класно- узагальнюючого контролю 10-х класів.
 2. Аналіз рівня досягнень здобувачів освіти за всіма видами мовленнєвої діяльності.
 3. Про результати проведення олімпіад з базових дисциплін.

 

СІЧЕНЬ

 1. Про стан ведення та перевірки класних журналів.
 2. Інтерактивні технології навчання мистецтва.
 3. Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів.

 

ЛЮТИЙ

 1. 1. Створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції в організації виховної роботи.
 2. Про стан ведення учнівських зошитів.
 3. Про стан класно- узагальнюючого контролю 5-х класів.

 

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Про стан класно- узагальнюючого контролю 2-х класів.

2.Використання інформаційних технологій у навчанні математики.

 1. Організація повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА учнів 9-х, 11-х класів.

КВІТЕНЬ

 1. Про стан класно- узагальнюючого контролю 7-х класів.
 2. Про стан викладання. Послідовність у навчанні дітей  4-х та майбутніх 5-х класів.
 3. Про стан ведення учнівських щоденників 5-11 класів.

ТРАВЕНЬ

 1. Про закінчення навчального року та проведення ДПА.
 2. Вивчення ефективності роботи факультативів та індивідуальних занять варіативної частини.

3.Про проведення свята Останнього дзвоника.   

 

ЧЕРВЕНЬ

 1. Обговорення проєкту плану роботи школи на наступний навчальний рік.

 

 

Орієнтовний перелік наказів,

терміни яких визначаються

річним планом роботи школи

 

1

Накази з питань контролю за станом навчально-виховного процесу, якості роботи вчителів, учнів.

Д

2

Накази за результатами узагальнюючого контролю.

ЗДНВР

3

Накази за рішенням педагогічних рад.

Д

4

Накази про відповідальність педагогічних працівників за збереження здоров’я та життя учнів під час екскурсій, походів, виїздів.

Д

5

Про проведення внутрішньо шкільної інвентаризації навчально-матеріальної бази.

Д

6

Про стан збереження навчальної літератури, підручників, шкільного майна.

Д

7

Про підготовку до педагогічної ради (склад творчої групи, план роботи).

ЗДНВР

8

Про вимоги щодо ведення шкільної документації.

ЗДНВР

9

Про проведення профілактично-ремонтних робіт у школі.

ЗДГР

10

Про заміну уроків.

ЗДНВР

11

Про організацію в школі батьківського всеобучу.

ЗДНВР

12

Про організацію та проведення дня цивільної оборони в школі.

ЗДНВР

13

Про підготовку та проведення шкільних свят.

ЗДНВР

14

Про створення дружини юних пожежників.

ЗДНВР

15

Про заходи щодо профілактики і попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.

ЗДНВР

16

Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань серед учнів школи.

 

ЗДНВР

17

Про розподіл функціональних обов’язків між директором і ЗНВР школи.

Д

18

Про організацію роботи класних керівників

ЗДНВР

 

 

С Е Р П Е Н Ь

№ п\п

 

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відпові-дальні

 

Тип узагальне-ння контролю

 

Відмітка про виконання

1.

  Підсумки діяльності навчального закладу у 2019/2020 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році.

До 31.08

Д

ЗДНВР

Протокол

 

2.

Організація проведення свята Першого дзвоника.

До 31.08

ЗДВР КК, ПО

Наказ

 

3.

Підготовка навчального закладу до організованого початку  навчального року  (аналіз розкладу уроків, факультативних курсів, індивідуально-групових занять, індивідуальної форми навчання, обліковий склад)

До 31.08

Д

ЗДНВР

 

 

4.

Проведенняінструктажів щодо  ведення шкільної документації

До 31.08

ЗДНВР

 

 

5.

Опрацювання  методичних рекомендацій щодо використання у 2020-2021 н.р.: навчальних програм, підручників та навчальної літ.

До 31.08 4тиж.

Д ЗДНВР

 

 

 

6.

Організація методичної роботи. Планування роботи методичної ради.

До 31.08

ЗДНВР

Наказ

 

7.

Підготовка матеріалів та методичних рекомендацій щодо   планування виховної роботи з учнями 1 – 11 кл. та їх батьками на 2020-2021 н.р.

До 31.08

ЗДНВР

 

 

 

8.

Розробка рекомендацій і надання  методичної допомоги щодо підготовки  і проведення першого уроку.

До 31.08

ЗДНВР

КМО

 

 

9.

Підготовка школи до перевірки щодо початку навчального року (згідно з пам’яткою).

До 31.08

Д

 

 

10.

Стан проходження медогляду персоналом школи.

До 31.08

МС

Інформація

 

11.

Організація право освітньої та право виховної роботи у 2020-2021 н.р.

До 31.08

ЗДНВР

Наказ

 

12.

Організація  роботи з охорони праці та безпеки життє-діяльностіу 2020-2021 н.р.

І тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

13.

Формування варіативної частини робочого навчального плану на 2020-2021 н.р.

До 31.08

Д

Наказ

 

14.

Організація роботи щодо  заборони користування мобільними телефонами під час навчальних занять

4 тиж

ЗДНВР

Наказ

 

15.

Організація роботи школи з військово-патріотичного виховання учнів

Пр.міс

ЗДНВР

Наказ

 

16.

Організація роботи вебсайту  ЗЗСО.

Пр.міс

ЗДНВР

Наказ

 

 

Видати накази :

1

Про розподіл функціональних обов’язків між директором і ЗДНВР школи.

Д

 

2

Про призначення класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами та майстернями.

Д

 

3

Про тарифікацію вчителів (розподіл навантаження між педагогічними працівниками та організація позакласної роботи в навчальному році)

 Д

 

4

Про структуру і організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021  н.р.

ЗДНВР

 

 

5

Про організацію роботи  школи з військово-патріотичного виховання.

ЗДНВР

 

6

Про проведення моніторингу рівня якості знань, умінь та навичок у навчальному році ( за І,ІІ семестри, рік).

ЗДНВР

 

7

Про організацію право освітньої     та право виховної роботи у 2020-2021  н.р.

ЗДНВР

 

8

Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2020-2021  н.р.

ЗДНВР

 

9

Про відповідальність  за збереження життя і здоровя учасників  освітнього процесу

ЗДНВР

 

10

Про формування варіативної частини робочого навчального плану на 2020-2021  н.р.

ЗДНВР

 

11

Про правила користування мобільними телефонами під час навчальних занять.

ЗДНВР

 

12

Про організацію роботи вебсайту ЗЗСО

ЗДНВР

 

13

Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

ЗДНВР

 

14

Про розподіл дітей на класи та зарахування до них учнів

ЗДНВР

 

15

Про заборону перебування в закладі освіти  сторонніх осіб під час освітнього процесу.

 

 

 

В Е Р Е С Е Н Ь

 

№ п\п

ЗАВДАННЯ І

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповіда-льні

 

Тип узагальне-ння контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1.

Створення оптимальних умов  для  забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.  

Постійно

ЗДНВР

 

 

2.

Забезпечення виконання  принципів Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової, базової     середньої освіти

З  01.09

ЗДНВР

Метод  рекоменд

 

3.

Затвердження режиму роботи на 2020-2021  н.р. відповідно до статуту школи.

До 05.09

Д

Наказ

 

4.

Виявлення учнів, що не приступили до навчання.

1-2 тиж.

СП

Акт

 

5.

Соціальна паспортизація класів.

Пр. міс.

СП

Паспорти

 

6.

Поновлення банку даних учнів пільгових категорій.

1-2 тиж.

СП

Банк даних

 

7.

Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням, навчання в МНВК

До 05.09.

ЗДНВР

Заяви

 

 

8.

Працевлаштування й продовження навчання  учнів  9-х    класів та випускників 11-х класів.

1 тиж.

ЗДНВР

КК

Інформація

 

9.

Організація роботи   гуртків  

До10.09

ЗДНВР

Наказ

 

10.

Складання статистичної звітності.

05.09

ЗДНВР

Звіти

 

11.

Перевірка упорядкування особових справ учнів.

05.09

КК

ЗДНВР

 

 

12.

Організація здорового харчування.   

1 тиж.

ЗДНВР

МС

Наказ

 

13.

Координація планів роботи психолога, соціального педагога, бібліотекаря

 

 

До 10.09

ЗДНВР

Індивід. Консул.

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1.

Організація навчального процесу (оформлення і затвердження розкладу та документації).

До 12.09

ЗДНВР

Розклад занять

 

2.

Організація узагальнення та закріплення матеріалу за попередній навчальний рік.

Упродовж місяця

ЗДНВР

Методичрекомендації

 

 

3.

Організація  проведення вхідного тестування (діагностувальних робіт) з метою виявлення рівня знань учнів  за 2019-2020 н.р

До 10.09

ЗДНВР

Методичрекомендації

 

4.

Організація роботи   щодо участі  в науково-педагогічному

проекті «Інтелект України».

До 10.09

ЗДНВР

Методичні рекомендації

 

5.

  Стан  забезпеченості учнів підручниками.

1тиж.

ЗДНВР

Інфор.

 

6.

Організація індивідуального навчання учнів.

1-2 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

7.

Організація роботи з обдарованими дітьми.

3 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

8.

Виявлення серед учнів 8-11-х класів таких, які бажають брати участь у науково-дослідницькій роботі

Упродовж

місяця

ЗДНВР

Керівник секції МАН

Анкетування

 

9.

Ведення щоденників учнями 3-11-х класів.

2 тижд.

ЗДНВР

Рекоме-ндації

 

10.

Організація роботи групи продовженого дня

1 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

11.

 

 

Надання індивідуальних консультацій вчителям–предметникам щодо проведення психолого-педагогічної адаптації учнів     5-х класів до навчання в основній школі, учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеню.

Упродовж місяця

ЗДНВР

Рекоме-ндації

 

12.

Організація роботи  щодо

участі в проєкті «Вивчай та

розрізняй: інфо-медійна

 грамотність»

До 10.09

ЗДНВР

КМО

Наказ

 

13.

Загальношкільний диктант, присвячений Дню грамотності

 

 

До 10.09

ЗДНВР

В-П

 

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1.

Планування роботи вчителів   (календарні  та поурочні плани).

До 05.09

 В-П

Індивід. консул.

 

2.

Контроль за наявністю календарно-тематичних та поурочних планів їх відповідності навчальному плану та програмі.

До 10.09

ЗДНВР

Індивід. реком.

 

3.

Інструктивно-методична нарада для   молодих учителів,   індивідуальна  робота з ними.

1тиж.

ЗДНВР

 

 

4.

Нарада в присутності директора.

4 тиж.

ЗДНВР

Протокол

 

5.

Організація роботи школи молодого вчителя «Шлях до майстерності»

3 тиж

ЗДНВР

План

 

6.

Корегування перспективного плану  атестації педпрацівників на навчальний рік.

2 тиж.

ЗДНВР

План 

 

7.

Створення атестаційної комісії.

2 тиж.

Д

Наказ

 

8.

Засідання методичної ради.

3 тиж.

ЗДНВР

Протокол

 

9.

Організація проведення психолого-педагогічного семінару  «Булінг у школі: причини, наслідки, допомога»

4 тиж.

ЗДНВР

Керівник

семінару

План

 

10.

Організація роботи ШМО, творчих груп із питань реалізації  завдань обласної методичної проблеми.

До 15.09

КМО

План

 

11.

Проведення   засідання  ШМО вчителів початкових класів «Психолого-педагогічна адаптації учнів 1-х класів до навчання в Новій українській школі»

2тиж.

Картавих  О.В.

Протокол

 

12.

Організація участі педагогів у роботі  конференцій, семінарів, тренінгів,   у національних, соціальних   проектах

Постійно

ЗДНВР

 

Методичні рекомендації

 

13.

Надання індивідуальних консультацій педагогічним працівникам щодо вибору тем самоосвіти.

До 10.09

ЗДНВР

КМО

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1.            

Місячник фізичної культури, спорту та здорового способу життя  (за окремим планом)

Пр. міс.

ЗДНВР

ВФ,КК

1-11 кл.

План

 

2.            

Узгодження планів роботи класних керівників на І

семестр.

1 тиж.

ЗДНВР

Індивід. Консул.

 

3.            

Проведення свята Першого дзвоника та Першого уроку.

01.09

ККПО ЗДНВР

Наказ

 

4.            

Урок-знайомство першокласників зі школою «Зустріч зі школою»

01.09

КК

1-х кл.

 

 

 

5.            

Виховні години до Дня Батька

16.09

КК

2-11 кл.

 

 

6.            

Заходи до Дня партизанської слави.

Відкрита виховна година,10 А

4 тиж.

КК

1-11 кл.

10-А кл.

 

 

7.            

Фотовиставка «Моє туристичне літо»

2 тиж

2-11 класи

 

 

8.            

Організувати учнів до участі у районному турнірі «Школа безпеки»                                                                                             

28.09

ЗДНВР

 

 

 

9.            

Засідання учнівського парламенту. Розгляд заявок кандидатів на пост президента школи

І тиждень

ЗДНВР

ПО

КК

 

 

 

10.         

Проведення виборів президента школи

2-3 тиждень

КК

ПО

 

 

11.         

Організація учнівського самоврядування школи.

Проект  «Лідерські кадри» (формування класних та шкільного самоврядування)

4 тиж.

ПО

ЗДНВР

 

Наказ

 

12.         

Аналіз забезпечення учнів підручниками.

1 тиж.

БК

Звіт

 

13.         

Книжкова виставка «Знайомтесь, новинки!»

 

1-2 тиж

БК

 

 

14.         

Книжкова виставка до Дня знань «Україна – європейська країна!».

1 тиж

БК

 

 

15.         

Книжкова виставка до Дня  пам’яті жертв Бабиного Яру ««Бабин Яр: без права на забуття»

4 тиж

БК

 

 

16.         

Оформлення  у класних аудиторіях куточків самоврядування класу

 

3 тиж

КК

1-11 кл.

 

 

17.         

Організація роботи щодо зайнятості дітей і підлітків організованими формами позашкільної освіти у першу чергу тих, які перебувають на внутрішкільному обліку

2 тиж

КК 1-11 кл.

 

 

18.         

Формування загону «Волонтер» та організація його роботи

4 тиждень

ПО

КК

 

 

19.         

Стартування акцій «Грані добра».

4 тиж

 

КК

1-11кл.

ПО

 

 

20.         

Організація профорієнта-ційної  роботи    та діяльнос-тіклубу «Людина професії»

2 тиж

ЗДНВР

Наказ

 

21.         

Виховні години щодо дотримання статуту школи та правил внутрішньо- шкільного розпорядку

1 тиж

КК

1-11кл.

Маршрутні листи

 

22.         

Конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнародного дня миру «Наша мрія  – мир»

2 тиж

ПО

КК 1-4кл.

 

 

23.         

Флешмоб до Дня миру «Хай буде мир на всій Землі»
21.09
ПО, КК
8-10 кл.
УС
 
 
24.         
Підготовка до районного турніру з військово-прикладних видів спорту «Сьогодні козачата – завтра джури»
4 тиждень
Керівник  гуртка, КК
 
 
25.         
Організація  роботи клубу «Ділог» . Затвердження плану рботи на рік
Пр. міс.
Керівник
клубу
 
 
26.         
Конкурс-виставка «Мій вірний чотирилапий друг” (фото)
2 тиждень
Класні керівники 1-11 класів
 
 
27.         
Брейн-ринг до дня туризму

3 тиждень

ЗДНВР

Лісовий В. О.

КК

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Упровадження в навчально-виховний процес «Шкільної медіації» для розв’язання конфліктних ситуацій

Постійно

ПС

 

 

2

Психологічний супровід соціальної адаптації молодших школярів

1-2 тиж

ПС

 

 

3

Спростереження за поведінкою учнів 5-х класів та новоприбулими учнями

1-3 тиж

ПС, КК

СП

 

 

4

Заняття для першокласників , яке сприяє швидкій адаптації  “Ти +Я=Шкільна сімя”

4 тиж.

ПС, КК 1-х класів

 

 

5

Організація роботи консультативного пункту «Трикутник партнерства»

для дітей, батьків та вчителів»

2-3 тиж.

ПС

СП

 

 

6

Тренінгове заняття «Увага!Я – п’ятикласник!» (адаптація до умов навчання у школі ІІ ступеню)

4 тиж

ПС

 

 

7

Заняття для учнів 7-8 кл. «Коли треба сказати «Ні»»

3тиж

ПС

 

 

8

Організація роботи шкільної ради профілактики правопорушень

1 тиж

ЗДНВР

Наказ

 

9

Проведення «години психолога»

За окремим планом

ПС

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Виховна година «Мій шлях до школи» (заповнення маршрутних листів, правила внутрішкільного розпорядку)

1 тиж

КК

 

 

2

Тиждень безпеки життєдіяльності.     

3 тиж.

КК

1-11 кл.

 

 

3

Організація рухливих ігор на перервах та уроках в школі.

 

КК

ВФ

 

 

4

Проведення ввідного інструктажу на робочому місці, повторного, позапла-нового, цільового інструктажів  учнів та працівників.

1 тиж.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

 

 

5

Бесіда «Профілактика побутового травматизму».

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

6

Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності.

1 тиж.

КК1-11 кл.

 

 

7

Організація роботи спортивних секцій. 

Пр. міс

ВФ

 

 

8

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД.

Щоденно

Вч. поч.

класів

 

 

9

Організація роботи  наркопосту

2 тиж

ЗДНВР

Наказ

 

10

Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту.

09.09.

ВФ

ПО

 

 

11

Перевірка стану ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності вчителями фізичної культури

4 тиж.

ЗДНВР

Індиві-дуальнібесіди

 

12

Контроль за проходженням медичного огляду учнями. Аналіз карток здоров’я учнів

1-2 тиж.

МС

Листок здоровя

 

 

13

Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення освітнього процесу

1 тиж.

МС

 

 

14

Організація харчування учнів.

1 дек.

МС

Наказ

 

15

Продовження роботи спортивно-оздоровчого  клубу  «Нехворійко» для учнів початкових класів за окремим планом.

1 тиж.

Кер. Клубу

План

 

16

Організація роботи спеціальних медичних груп 

До 10.09

ЗДНВР

Наказ

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Складання координаційного плану взаємодії та співпраці з різними організаціями та установами.

2 тиж.

ЗДНВР

План

 

2

Класні батьківські збори «Організація узагальнення та закріплення матеріалу за попередній навчальний рік»

4тиж.

КК

1-11 кл.

 

 

3

Засідання батьківського комітету  щодо формування органів батьківського самоврядування.

4 тиж.

Д

ГБК

 

 

4

Засідання ради школи.

4 тиж.

ГР

 

 

5

Батьківські збори для батьків учнів1-х класів «Ідемо у перший клас у Нову українську школу»

4 тиж.

КК

ПС

 

 

6

Організація рейдів у сім’ї учнів з метою вивчення умов проживання, організації дозвілля.

 

 

 

Постійно

КК

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей та створення комісії.

4 тиж

ЗДГР

 

 

2

Оснащення комп’ютерів ЗНЗ спеціалізованими програ-мами для користування сайтами   Internet – мережі

2 тиж

ЗДГР

Учителі інфор

матики

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Попереджувально-тематичний контроль:

– виконання рекомендацій  МОН України до:

планування профільного навчання відповідно до програм;

– якість оформлення класної документації;

– внутрішній розпорядок,  дотримання правил статуту.

2-3 тиж.

Д   ЗДНВР

Індив бесіди

 

2

Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку н.р.

1 тиж.

ЗДНВР

Інформація

 

3

Перевірка дотримання  санітарно-гігієнічних норм у класах (освітлення, чистота,  стандарти меблів)

2 тиж

Д

МС

Індив.

Бесіди

 

 

4

Дотримання учнями та вчителями безпеки життєдіяльності на уроках.

Пр. міс.

ЗДНВР

Індив.

Бесіди

 

5

Про проведення вхідного оцінювання (діагностувальних робіт) з метою виявлення рівня знань учнів  за 2019-2020 н.р

2-3тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

6

Контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та виявлення учнів, що не приступили до навчання без поважних причин.

Пр. міс.

ЗДНВР

Журнал обліку

 

7

Аналіз працевлаштування й продовження навчання  учнів  9-х    класів та випускників 11-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Інформація

 

8

Організація семестрових письмових робіт на І півріччя

4 тиж.

ЗДНВР

Графік

 

9

Організація  чергування по школі адміністрації  та вчителів

І тиж

ЗДНВР

Наказ

 

10

Організація роботи з обдарованими дітьми

ІІ тиж

ЗДНВР

Наказ

 

11

 Організація профорієнта-ційної роботи  та діяльності клубу «Людина професії»

До 15.09 

ЗДНВР

Наказ

 

12

Організація гурткової роботи

До 15.09

ЗДНВР

Наказ

 

13

Стан обліку категорійних дітей.

До 15.09

ЗДНВР

Інформація

 

14

Організація роботи  щодо

участі в проєкті «Вивчай та

розрізняй: інфо-медійна

 грамотність»

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

 

Видати накази:

1

Про  зарахування-вибуття учнів.

Д

 

2

Про організацію початку нового навчального року (структура навчального року, режим роботи школи).

Д

 

3

Про організацію роботи груп продовженого дня.

ЗДНВР

 

4

Про створення атестаційної комісії.

ЗДНВР

 

5

Про організацію роботи шкільної бібліотеки.

ЗДНВР

 

6

Про дотримання правил протипожежної безпеки.

ЗДНВР

 

7

Про організацію індивідуального навчання учнів.

ЗДНВР

 

8

Про організацію роботи спеціальних медичних груп.

Д

 

9

Про стан проведення обліку дітей у мікро-районі школи на початок навчального року.

ЗДНВР

 

10

Про результати діагностичних контрольних робіт з основ наук (з української мови, математики).

ЗДНВР

 

11

Про зарахування  учнів  до  10-х класів.

ЗДНВР

 

12

Про організацію  чергування по школі адміністрації  та вчителів

ЗДНВР

 

13

Про організацію роботи з обдарованими учнями

ЗДНВР

 

14

Про організацію харчування  учнями школи.

ЗДНВР

 

15

Про організацію гурткової  роботи

ЗДНВР

 

16

Про організацію роботи шкільної ради профілактики правопорушень

ЗДНВР

 

17

Про організацію роботи  наркопосту

ЗДНВР

 

18

Про організацію учнівського самоврядування школи.

ЗДНВР

 

19

Про організацію профорієнтаційної роботи  та діяльності клубу «Людина професії»

ЗДНВР

 

20

Про організацію роботи  щодо участі в

проєкті «Вивчай та розрізняй: інфо-

медійна  грамотність»

ЗДНВР

 

21

Про проведення вхідного тестування (діагностувальних робіт) з метою виявлення рівня знань учнів за

2019-2020 н.р

ЗДНВР

 

 

 

 

Ж О В Т Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Вивчення відвідування учнями навчального закладу та виявлення тих, що не приступили до занять.

Пр. міс.

КК

СП

ПС

Акти

 

2

Вивчення відвідування уроків учнями 10-11 кл.

Пр. міс.

КК

СП

Індивід. бесіди

 

3

Адаптація учнів 5-х класів     до нових умов навчання у школі ІІ ступеня.

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

 ПС

Інформ.

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Предметний місячник фізико-математичного циклу (за окремим планом)

Пр. міс.

ЗДНВР

КМО

План

Звіт

 

2

Організація проведення та аналіз результатів І туру предметних олімпіад.

З 05.10

ЗДНВР

Наказ

 

3

Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ.

Упродовж місяця

ЗДНВР

КМО

Довідка на педраду

 

4

Круглий стіл проблемної групи з профільного навчання «Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання предметів».

3 тиж

Керівник

проблем

ної

групи

 

Інформа

ція

 

5

Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з укр. мови.

Пр. міс.

ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди

 

6

Оформлення стенду «ЗНО-2021», поновлення інформації впродовж року,подання інформації на сайт школи.

 

Постійно

ЗДНВР

Інформація

 

7.

 Охорона   праці та техніка безпеки на уроках трудового навчання, технологій.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

 

1

Проведення у школі конкурсу «Учитель року».

2тиж

ЗДНВР

Метод рекоменд

 

2

Інструктивно-методична нарада «Про проведення олімпіад».

 

1 тиж

ЗДНВР

 

 

3

Нарада в присутності директора.

 

4 тиж.

Д

Протокол

 

4

Організаційна роботу по підготовці до проведення атестації вчителів

 

2 тиж.

ЗДНВР 

Наказ

 

5

Створення творчої групи з підготовки до педагогічної ради у листопаді.

 

 4 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

6

Оновлення інформації шкільного сайту. Метод.рекомендації «Організація підготовки до ЗНО».

 

4 тиж.

ЗДНВР

 

Інформація

 

7

 

Заняття школи молодого вчителя «Шлях до майстерності» щодо планування навчального матеріалу,  рекомендацій  викладання предметів.

 

2тиж.

Керівник школи

Інформація

 

 

 

8

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

«Формування комунікативних
компетентностей здобувачів освіти в умовах реалізації концептуальних засад Нової української школи»

 

ІІІ тиж

Керівник творчої групи

 

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1

Місячник правового виховання (за окремим планом).

Відкрита виховна година

 “(9 А кл.)

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

9 А кл.

 

 

 

 

Флешмоб др Всесвітнього дня  посмішок «Подаруй другу смайлик»

2.10

ПО, 

КК 1-4

 

 

 

«Торгівля людьми – сучасний прояв рабства», «Визначення проблеми торгівлі людьми» (виховні години до Європейського дня боротьби з торгівлею людьми» 18.10)

3 -4 тиждень

КК

5-11 кл

 

 

2

Книжкова виставка з правового виховання  «Правові знання – підліткам»

2-3 тиж

БК

 

 

3

Виховна година «Я маю право знати свої права»

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

4

Акція «Турбота» до Міжнародного дня людей похилого віку.

01.10.

КК

 

 

5

Засідання клубу «Діалог» з теми «Не заблукати на стежках закону».

«Молодь проти корупції»

3 тиж

Керівник

 

 

6

Святковий концерт  до Дня  освітянина

І тиж

ПО

ЗДНВР

 

 

7

Заходи до Дня визволення Новотроїцького району від фашистських загарбників.

 Виховна година, 11-Бкл.

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

КК

11-Б кл.

 

 

8

 Екскурсія «Мої перші кроки до шкільної бібліотеки» (1 кл)

Пр. міс.

Бк

КК

 

 

9

Місячник шкільних бібліотек

Пр. міс.

БК

 

 

10

Заходи з військово-патріотичного виховання до Дня українського козацтва   3-В кл., 8 В

2 тиж.

ЗДНВР

КК

3-В кл.,

8 В кл

 

 

11

Уроки мужності «В єдності наша сила» до Дня захисника України

2 тиджень

КК

 

 

 

 

Конкурс малюнків «Я пишаєся тобою, Захисник»

2 тиджень

ПО, КК

2-4 кл.

 

 

12

Фестиваль української пісні (до Дня українського козацтва»

 

ПО

     КК

5-9 кл

 

 

13

Конкурсно-розважальна програма «Осінній бал» (9-11)

 

3 тиж

ЗДНВР

ПО, КК

 

 

14

Участь у районному фестивалі  народного гумору та пісні  «Козаки танцюють  та співають»

2 тиждень

ЗДНВР

ПО

КК

1-6 кл

7-11 кл

 

 

15

Конкурс читців віршів «Мови рідної скарби»

 

КК, ПО

 

 

16

Районний етап обласного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля –Україна»

До 10.10

ЗДНВР

ПО

 

 

17

Підготовка до районного конкурсу  майстрів художнього читання «Я читаю Григорія Сковороду»

До 01.11

ЗДНВР

В П

 

 

18

Участь у районній  Всеукраїнській  краєзнавчій акції «Українська революція:100 роківнадії та боротьби»

1 тиждень

КК

Вчителіісторії

 

 

19

Районнийтурнір з військово-прикладнихвидів спорту «Сьогодні козачата – завтра Джури».

1 тиждень

КерівникигурткаСокіл (Джура)

 

 

20

Всеукраїнська експедиція «Моя батьківщина – Україна».

 

 до 15.10 тиждень

КК

Вчителіісторії

 

 

21

Військово-спортивний вишкіл учнівської молоді Херсонщини «Покровський гарт»

 

Протягоммісяця

КерівникигурткаСокіл (Джура)

 

 

22

Тиждень протидії торгівлі людьми з переглядом навчальних відеофільмів «Станція призначення – ЖИТТЯ!», «Небезпечна гра. Дві маленькі дівчинки».

 

 

3 тиждень

КК

4-11 кл

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Контроль за зовнішнім виглядом учнів, відвідуванням ними уроків

Постійно

СП

 

 

2

Тренінговезаняттядляучнів6-7-х кл. «Я, агресія чи злість, хто головніший?» (протидія булінгу, дискримінації, насильству та агресії)

3 тиж

ПС

 

 

3

Індивідуальне та групове консультування педагогів та батьків учнів 1-х кл. з питань адаптації та проблем, які були виявлені під час дослідження готовності до навчання

4 тиж.

КК

ПС

 

 

4

Анкетування з метою визначення рівня обізнаності учнів щодо норм Конвенції ООН про права дитини (6-7 кл.)

4 тиж.

ПС

СП

 

 

6

Координація роботи ради школи з питання попере-дження девіантної поведі-нки учнів  з групи ризику.

Постійно

ГРШ

ПС

СП

 

 

7

Проведення рейдів в сім¢ї  учнів з метою надання допомоги батькам у спіл-куванні та взаєморозумінні  з підлітками, які мають складний характер.

Постійно

ЗДНВР

КК

 

 

8

Засідання шкільної ради профілактики правопорушень.

 

4 тиж.

СП

Протокол

 

9

Заняття для учнів 8-9 кл. «Я маю право на життя, я маю право мати право…»

 

3-4 тиж.

СП

 

 

10

Психолого-педагогічний консиліум для вчителів, що викладають у 5-х класах “ «Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності»

 

4 тиж.

СП, ПС КК 5-х класів

ЗДНВР

 

 

11

Години психолога «Безпека у суспільстві»

 

Щотижня

ПС

План

 

12

Особистісний підхід до дітей з девіантною поведінкою з метою попередження правопорушень.

Упродовж місяця

СП

 Інформація

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

День здоров’я і фізичної культури.

 

1 тиж.

ВФ

 

 

 

Фото конкурс «Моя родина за здоровий спосіб життя»

1 тиждень

КК

 

 

 

2

Інформація про побутовий травматизм за ІІІ квартал .

05.10

ЗДНВР

Звіт

 

3

Інструктаж по збереженню здоров’я та життя дітей на період осінніх канікул.

4 тиж.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

 

 

4

Бесіда з циклу бесід «Безпечне користування електрогазоприладами у побуті».

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

5

Бесіда «Профілактика побутового травматизму».

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

6

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч. поч.

класів

 

 

7

Змагання з міні-футболу

(6-7 кл.; 8-9 кл; 10-11 кл.)

3 тиж.

ВФ

 

 

8

Засідання  клубу «Нехворійко».

За планом

Керівник клубу 

 

 

9

Рейди – перевірки санітарно-гігієнічного  стану навчальних аудиторій школи.

Пр. міс.

МС

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Загальні збори-конференція «Школа – осередок виховання морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал».

3 тиж

Д

ЗДНВР

 

 

2

Організація   роботи  батьківського університету на новий навчальний рік.

2 тиж

ЗДНВР

КБУ

 

 

3

І засідання батьківського університету «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки, допомога»

3 тиж.

ЗДНВР

КБУ

 

 

4

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Упродовж місяця

КК

1-11 кл.

 

 

5

Проведення індивідуальних
консультацій для батьків з питання розвитку здібностей дитини.

Упродовж місяця

КК

1-11 кл.

 

 

5

Інформація на сайт школи «Онлайнсервіси для навчання»

2 тиж

Відповідальний

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Організація роботи з поповнення кабінетів  ТЗ.

Пр. міс.

 

Зав.каб.

 

 

2

Аналіз поповнення матеріальної бази навчальних кабінетів

3 тиж

ЗДНВР

Зав каб.

Інформа

ція

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Про адаптацію учнів 5-х класів     до нових умов навчання у школі ІІ ст.

Пр. міс.

ЗДНВР

Інформа

ція

 

2

 Адміністративний контроль за станом веде-ння шкільної документації.

Пр. міс.

ЗДНВР

Індивід. бесід.

 

3

Аналіз забезпечення учнів підручниками

3 тиж

ЗДНВР

Інформа

ція

 

4

Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Довідка на педраду

 

5

Стан ведення та перевірки зошитів з української мови

Пр. міс.

ЗДНВР

Індивід

рекоменд

 

6

Контроль за     роботою класних керівників з організації класних колективів.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Індивід рекоменд

 

7

Контроль охорони праці та техніка безпеки на уроках трудового навчання, технологій.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

Видати накази:

1

Про організацію та проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін.

ЗДНВР

 

2

Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році.

ЗДНВР

 

3

Про  проведення   педагогічної ради у листопаді.

ЗДНВР

 

4

Про проведення у школі конкурсу «Учитель року».

ЗДНВР

 

5

Про призначення  відповідального за проведення  та підготовку до ЗНО

ЗДНВР

 

6

Про  охорону   праці та техніку безпеки на уроках трудового навчання, технологій.

ЗДНВР

 

 

Л И С Т О П А Д

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Рейди-перевірки відвідування школи  учнями 8-9 класів.

Пр.міс

СП

КК

 

 

2

Координація роботи вчителів та класних керівників з учнями, які мають труднощі у навчанні.

Пр. міс

ЗДНВР

ПС

 

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Декада предметів естетичного циклу (за окремим планом).

Пр. міс.

ЗДНВР

КМО

 

 

2

Організація проведення другого туру предметних олімпіад.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

3

Тиждень української писемності та мови

2 тиж.

ЗДНВР

КМО

План

 

 

4

Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з математики.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Індивід бесіди

 

5

Класно-узагальнювальний контроль 10-х класів 

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

6

Аналіз рівня досягнень здобувачів освіти за всіма видами мовленнєвої діяльності на уроках української мови.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

7

Результативність участі учнів у шкільних олімпіадах та робота з обдарованими.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Довідка

 

 

8

Організація участі  у Всеукраїнському конкурсі  учнівської творчості, що проводиться під гаслом «Обєднаймося ж, брати мої»

З 01.11 по 15.02

ЗДНВР

Керівник МО

Метод рекомендації

 

9

Організація проведення  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

10

Використання ІКТ та інформаційний
супровід уроків «Захист Вітчизни» (для занять із вог-невої і тактичної підготовки)

Пр. міс.

ЗДНВР Керівник МО  

Довідка    на МР

 

11

Дотримання ввимог  щодо недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань.

Пр. міс.

ЗДНВР    

Інформація на нараду

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Продовження роботи атестаційної комісії: відвідування уроків, позакласних заходів, індивідуальні консультації.

Пр. міс

ЗДНВР

Інформація

 

2

Інструктивна  нарада з керівниками гуртків щодо організації роботи з учнями та її результативності.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

3

Організація проведення захисту науково-дослід-ницьких робіт членів МАН.

1 тиж.

ЗДНВР

Метод рекомен

 

4

Педагогічна рада  

(за окремим планом).

3 тиж.

Д

Протокол

 

5

Педагогічні читання «Українська школа в загальноєвропейському освітньому просторі»

4 тиж.

КМР

 

 

6

Нарада при директорі.

4 тиж.

Д

Протокол

 

7

Засідання методичної ради

1 тиж

КМР

Протокол

 

8

Тиждень наставництва (для малодосвідчених учителів)

3 тиж

КМР

 

 

9

Проведення чергових засідань ШМО «Використання електронних освітніх ресурсів у процесі викладання предметів».

4 тиж

К

МО

Протокол

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1

Місячник морально-етичного виховання (за окремим планом).Відкрита виховна година  (11 А кл.)

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

11 А.

 

 

2

Засідання учнівського парламенту.

3 тиж.

ПО

 

 

3

Тиждень молодіжного руху до Всесвітнього дня молоді.

2 тиж.

ЗДНВРПО

 

 

4

Шкільний фестиваль «Твої таланти, рідна школо»

Протягом місяця

ПО

КК, керівники гуртків

 

 

5

Заходи до Міжнародного дня толерантності. (1-11 кл.),

 «Толерантність об’єднує» 7 Б клас

16.11.

КК

1-11 кл.

7 Б клас

 

 

6

Захід до Дня Гідності та Свободи «Революції, що нас змінили»  (10 Б кл)

 

КК

(10 Б кл)

 

 

7

Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

4 тиж.

КК

5-11 кл.

 

 

8

Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку».

Виховна година «Біль душі людської»

4 тиж.

ПО

 

КК

1-11 кл.

 

 

9

Тиждень української писем-ності та мови (за планом)

Тематичні класні години до Дня української писемності.  4 А, 9 Б 

1-2 тиж

КК

1-11 кл.

4-А кл.,

9 Б

 

 

10

Заходи до Всесвітнього дня дитини. Виховна година «У центрі Всесвіту дитина», 4-Б клас

20.11.

КК 1-11 кл.4-Б

 

 

11

Колективно ігрове спілкування «Конверт життєвих ситуацій» (до  всесвітнього дня доброти) 13.11

2 тиждень

СП.

КК

1-4 кл

 

 

12

Фотовернісаж «Природа навколо мене»

4 тиждень

УС, ПО, КК

 

 

13

Українознавча гра «Україна писанкова».

1 тиж

Бк

 

 

14

Мовомікс «Рідна мова – то доля народу»

 2 тиж

Бк

 

 

15

Книжкова виставка «Книги-ювіляри 2020-2021 років»

4 тиж

Бк

 

 

16

Підготовка до районного етапу  Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край».

1  тиж

9.11

Керівники гуртків

 

 

17

Участь у районній  виставці декоративно-прикладного мистецтва «Таврійські умільці»

Протягом місяця

КК.

ПО

 

 

 

18

Ефективність роботи органів самоврядування

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Метод рекомен

 

19

Районний конкурс лідерів учнівського самоврядування «Я маю право»

01.11

ЗДНВРПО

 

 

20

Підготовка до районного етапу  Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край».

1 тиж

 

Керівники гуртків

 

 

 

21

Підготовка до районного етапу Всеукраїнських змагань з туристсько-спортивних походів серед учнівської молоді»

1 тиж

 

Керівники гуртків

 

 

 

22

Участь у районному етапі Всеукраїнського зльоту юних-туристів-краєзнавців

14-15. 11

ЗДНВР

Керівник

тв. Групи

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Анкетування учнів 7-8 кл. «Стоп булінг»

 2-4тиж.

СП

 

 

2

Профорієнтаційне консультування учнів «Професій тисяча – твоя одна»

Пр. міс.

ПС.

 

 

3

Діагностика суїцидальних нахилів (опитувальник Лусканової) – 8-9 кл.

1-3 тиж.

ПС

 

 

4

Організація профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнівської молоді, активізації індивідуально-профілактичної роботи з учнями, які опинилися у  СЖО

Пр. міс.

СП

Інформація

 

5

Бесіда з елементамитренінгу

«Мандрівка до власного Я»

 (профілактика суїцидальної поведінки)

Пр. міс.

 

ПС

СП

 

 

6

Години психолога

Щотижня

ПС

 

 

7

Інформаційний дайджест «Захистіть себе від насильства» (для учнів 7-8 кл.- в рамках акції «16 днів проти насильства»)

4 тиж.

ПС

СП

 

 

8

Стіна доброти «Зростаємо без насильства» (1-4 кл.- в рамках акції «16 днів проти насильства»)

3 тиж.

ПС

 

 

9

Година спілкування для учнів 5-6 кл. «Твори добро, бо ти — Людина!.. « (до  Всесвітнього дня прав дітей- 20.11.)

2 тиж.

СП

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Місячник протипожежної безпеки (за окремим планом).

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

2

Бесіда з учнями про особисту гігієну в школі.

Пр. міс.

КК

 

 

3

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч. Поч. кл.

 

 

4

Провести спортивні змагання: – шкільне чотириборство (5-11 кл.)

–    з настільного тенісу (6-11)                      

Пр. міс.

ВФ

 

 

 

5

Тиждень здоров’я

2 тиж.

МС

 

 

6

Бесіди з учнями «Профілактика простудних захворювань»

2тиж.

МС

 

 

7

Засідання клубу «Нехворійко»

За планом

 

 

 

8

Перевірка ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності завідуючими навчальними кабінетами та майстернями.

4 тиж.

ЗДНВР

Індиві-дуальні бесіди

 

9

Запобігання травматизму взимку

4 тиж

ЗДНВР

Інд бесід

Наказ

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Консультації для батьків з питань  «Виховання не насиллям.

Постійно

КК

ПС

 

 

2

Класні  батьківські збори «Взаєморозуміння й взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми?»

3 тиж.

КК

 

 

3

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

4

Індивідуальні бесіди з учнями, батьками «10 кроків розумного сімейного виховання»

Постійно

КК

 

 

5

Засідання клубу «Людина професії»

3 тиж

Керівник

 

 

6

Проведення батьківських зборів  щодо вибору предметів та реєстрації на ЗНО

4  тиж

ЗДНВР

КК

 

 

7

Інформація на сайт школи «Безпека у віртуальному світі»

 

Відповідальний

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

 Акція «Збережемо шкільне майно».

Пр. міс

ЗДГР

 

 

2

Рейд-перевірка збереження шкільного майна.

Пр. міс.

ЗДГР

Інформація

 

3

Підготовка до роботи школи в зимовий період

Пр. міс.

ЗДГР

Інформація

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Класно-узагальнювальний контроль 10-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

2

Проведення заходів до Дня української писемності.

1-2 тиж.

ЗДНВР

КМО

Звіт

 

3

Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з математики.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Індивід бесіди

 

4

 Про підготовку до роботи школи в зимовий період.

Пр. міс

ЗДНВР

Інфор

мація

 

5

Результативність участі учнів у шкільних олімпіадах та робота з обдарованими.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

6

Про використання ІКТ та інформаційний супровід уроків «Захист Вітчизни» (для
занять із вогневої і тактичної підготовки)

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ Довідка на

МР

 

7

Про аналіз рівня досягнень здобувачів освіти за всіма видами мовленнєвої діяльності на уроках української мови.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

8

Про дотримання ввимог  щодо недопущення перевантаження учнів надмірним обсягом домашніх завдань.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Інформація на нараду

 

 

Видати накази:

1

Про підсумки проведення шкільних олімпіад та   участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад у 2020-2021 н.р.

ЗДНВР

 

 

 

2

Про результати класно-узагальнюючого контролю 10-х класів.

ЗДНВР

 

 

3

Про організацію  проведення  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика

ЗДНВР

 

4

Про аналіз рівня досягнень здобувачів освіти за всіма видами мовленнєвої діяльності на уроках української мови.

ЗДНВР

 

5

Про використання ІКТ та інформаційний супровід уроків «Захист Вітчизни» (для
занять із вогневої і тактичної підготовки)

ЗДНВР

 

 

 

Г Р У Д Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Вивчення відвідування уроків учнями 6-7-х  класів.

Пр. міс.

СП

Інформація

 

2

Уточнення й оновлення електронної бази даних навчального закладу

2 тиж.

ЗДНВР

 

 

3

Організації навчання за індивідуальною формою (на виконання ст.37 п.3 Закону України  «Про освіту»)

3 тиж

ЗДНВР

Інформація

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Проведення предметного місячника історії та правознавства (за окремим планом)

Пр. міс.

ЗДНВР

КМО

План

 

2

Проведення тижня курсу «Захист Вітчизни» (за окремим планом).

3 тиж.

ЗДНВР

 

План

 

3

Інтерактивні технології навчання     мистецтва. 

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Інформація 

на нараду

 

4

Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів у початк класах

Пр. міс.

ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди

 

5

Проведення уроку-практикуму для учнів 11-х класів щодо реєстрації на основну сесію  ЗНО

3 тиж

ЗДНВР

Інформаційні листки

 

6

Створення інформаційного стенду «Рейтинг  досягнень  учнів в олімпіадах, конкурсах по класах».

До 25.12

ЗДНВР

Інформація

 

7

Організація участі учнів у Всеукраїнському конкурсі «Я-європеєць»

 

 

Пр.міс

До 10.01

ЗДНВР

Керівник МО

 

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Нарада-практикум класних керівників з  планування на ІІ семестр

2 тиж.

ЗДНВР

 

 

2

План проведення зимових канікул. Надання  необхідної допомоги дітям з девіантною поведінкою  в організації їх дозвілля.

3 тиж.

ПО

КК

 

 

3

Нарада в присутності директора.

3 тиж.

Д

Протокол

 

4

Вивчення системи роботи вчителів,  що атестуються.

Пост.

ЗДНВР

 

 

5

Підготовка учнів до участі   в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Пр. міс.

Кер. МАН

Інформа-ція

 

6

 

 

Психолого-педагогічний семінар «Соціалізація дітей та учнівської молоді в   сучасному освітньому просторі»

3тиж.

Керівник

семінару

ПС

План

 

 

7

Інформаційне забезпечення самоосвіти педагогічних працівників.

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка на нараду

 

8

Районний етап щорічного обласного заочного конкурсу сценаріїв, методичних розробок, виховних заходів «Перлини натхнення»                                                                                  

До 05.12

В-П

Сценарії заходів

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГОКОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1.            

Місячник громадянського виховання

Виховна година, (3-Б кл., 7 А кл)

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

3-Б кл.

7 А

 

 

2.            

Виходна годитна до Мижнародного Днялюдей з інвалідністю

1 тиждень

КК

1-11 кл

 

 

3.            

Заходи щодо проведення Всеукраїнського тижня права.

Виховна година (8-Б кл)

Упродовж тижня

ЗДНВР

Піщансь-

кий О.М.

КК 8 Б

План

 

 

4.            

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної деклараці прав людини

Упродовж тижня

КК

Учителі історії, правозн.

 

 

5.            

Виховна година до Всесвітнього дня Волонтерів» (5.12)

 2 тиждень

ПО, КК

 

 

6.            

Благодійна акція «Сонечко в долонях»

Протягом місяця

КК, ПО, СП, ПС

 

 

7.            

Виховні години:

«Стежинками прав дітей»

(1-4  класи),

«Немає прав без обов’язків», Вміння знаходити себе в суспільстві»,

 «Я – громадянин і патріот своєї держави»,

 «Дебати: право на приватне життя», «Свобода та особиста недоторканість громадян», «Без правової культури немає правової держави»

– конкурси учнівських малюнків:  «Права людини очима дітей», «Ми маємо право жити щасливо»,

Упродовж тижня

 

КК 1-4 кл

 

КК 5-6 кл

 

 

КК 7-8 кл

 

КК 9-11 кл

 

 

 

 

КК

4-8 кл

 

 

8.            

Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДОМ: уроку на тему «МИ проти СНІДу, ми-за життя» (9-11 кл.)

01.12.

КК

 

 

9.            

Акція «Червона стрічка»

 

ПО

 

 

10.         

Конкурс плакатів «Ми за здоровий спосіб життя!

1 тиждень

КК

1-11

 

 

11.         

Свято «Дивовижна подорож Миколая Чудотворця» (1-4  кл.)

Пр.міс

КК

ПО

 

 

12.         

Заходи до Дня Святого Миколая.

2-3 тиж.

ПО, КК

5-8 кл.

 

 

13.         

Конкурс «Прикрасимо заклад освіти своїми руками».

Пр.міс

КК, ПО

 

 

14.         

День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. «Чорнобиль. Трагедія. Подвиг. Застереження»

Виховна година (8 А кл )

2-3тиж.

КК

1-11 кл.

КК 8 А кл.

 

 

15.         

Вітальний флешмоб «Збройні сили України – Слава, гордість, міць країни!»

04.12.

ПО

УС 8-9

КК

 

 

 

16.         

 Конкурс пісні та строю «Ми майбутнє України»

04. 12

ЗДНВР КК 10-11,

В-П, керівник гуртка, ПО

 

 

17.         

Організація та проведення  свят Новорічно-Різдвяного циклу «На порозі  Новий Рік»

Пр.міс.

ЗДНВР

ПО

КК

Керівник гуртка

 

 

18.         

Участь в обласній акції «Допоможемо зимуючим птахам».

Пр.міс.

ЗДНВР

ПО

КК

 

 

19.         

 Участь в обласній екологічній акції «Букет замість ялинки»

Пр.міс.

ЗДНВР

ПО

В-П

 

 

20.         

Засідання клубу «Діалог». Круглий стіл «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави».

1 тиж

Керівник

Клубу

 

 

21.         

Районний етап обласного конкурсу новорічних композицій «Альтернативна ялинка»

До 10.12

ЗДНВР

КК

 В-П

 

 

22.         

Зимова круговерть «Дива Святого Миколая»

3 тиж

БК

 

 

 

23.         

Акція «Прочитав сам, зацікав товариша».

 

Пр. міс.

БК

 

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Поради психолога «Як не потрапити на гачок» (інформація на сайт та стенд школи)

1 тиж.

ПС

 

 

2

Тренінг для учнів 10-11 кл. з метою визначення власних життєвих цілей «Вибір є завжди, у кожного з нас»

2-3 тиж.

ПС

 

 

 

3

Діагностика учнів 10-11х класів «Хто попереджений – той захищений» (з нагоди Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом)

1-3 тиж.

ПС

 

 

4

Тренінг  для учнів 9-х кл «ВІЛ/СНІД. Ти повинен знати»

3 тиж.

ПС

 

 

5

Заняття для учнів 7-8 х класів «Подорож всесвітньою павутиною Інтернет

2 тиж.

СП

 

 

6

Година спілкування для учнів 9-11 кл.«Здоров’я-головний життєвий скарб» (небезпека вживання психоактивних речовин)

3-4 тиж

СП

 

 

7

Години психолога

Щотижня

ПС

 

 

8

Інформаційна хвилина «Життя без цигарок» (на сайті та стенді у фойє школи)

Пр. міс.

СП

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Місячник боротьби з наркоманією та наркобізнесом.  

Пр.міс

СП

ПС

ПО

 

 

2

Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.

1 тиж.

Наркопост

КК

 

 

3

 Інструктажі з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул.

3тиж.

КК

 

 

4

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

щоденно

Вч.поч.

класів

 

 

 

5

Випустити санітарний бюлетень на тему «Профілактика ВІЛ-СНІД»

1 тиж.

МС

 

 

6

Організувати лекцію лікаря-інфекціоністаз учнями 9-11 кл.

1 тиж.

МС

 

 

7

Бесіда лікаря-нарколога з  учнями 8-10 кл.

3 тиж.

МС

 

 

8

Засідання клубу «Нехворійко».

2 тиж.

За планом

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Класні батьківські збори

«Як  допомогти дитині в навчанні».

3 тиж.

КК

1-11 кл.

 

 

2

Засідання батьківського комітету

4 тиж.

ГБК

 

 

3

ІІ засідання батьківського університету «Профорієнтація і допрофільна підготовка  старших підлітків; шляхи самовизначення й вибору професії»

3 тиж

К У

 

 

4

Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань організації дозвілля та дотримання ТБ

3-4 тиж

КК

 

 

5

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

6

Засідання ради школи.

3 тиж.

Д, ГРШ

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Організація генерального прибирання приміщень школи з метою дотримання норм гігієни праці.

Щоче-тверга

ЗДГР

КК

 

 

2

Санітарна просвіта техперсоналу «Профілактика кишкових інфекцій»

Під час канікул

МС

 

 

3

Акція «Подаруй книгу бібліотеці».

Пр. міс.

Бк

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Стан дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів у початк класах

Пр. міс.

ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди

 

2

Стан впровадження інтерактивних технологій  навчання     мистецтва. 

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

3

Проведення контрольних робіт з основ наук  за І семестр.  

1тиж.

Д

ЗДНВР

Наказ

 

4

Адміністративно-господарський контроль.

Пр. міс

ЗДГР

Наказ

 

5

 Адміністративний контроль щодо виконання навчальних програм

4 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

6

Проведення моніторингу ефективності  організації  та результативності підвищення кваліфікації педпрацівників

4 тиж.

ЗДНВР

Довідка на педраду

 

 

Видати накази:

 

1

Про стан впровадження інтерактивних технологій  навчання     мистецтва. 

ЗДНВР

 

2

Про результати контрольних робіт з основ наук за І семестр.

ЗДНВР

 

3

Про  організацію та проведення новорічних свят.

ЗДНВР

 

4

Про стан виконання навчальних програм

ЗДНВР

 

5

Про адміністративно-господарський контроль.

Д

 

 

С І Ч Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Вивчення відвідування уроків учнями 5-х класів.

Пр. міс.

 СП

Інформація

 

2

Організація дозвілля учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах

Пр. міс.

СП

План

 

3

Співпраця з дошкільними навчальними закладами (екскурсії майбутніх першокласників до школи).

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

4-х кл.

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Місячник   зарубіжної літератури та російської мови.

Пр. міс

КМО

План

 

2

Організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів у 2021 році.

Пр. міс.

ЗДНВР

 Наказ

 

3

Стан   ведення та перевірки класних журналів.

Пр. міс.

Д

Наказ

 

4

Класно-узагальнюючий контроль 5-х класів.

Пр. міс.

 

ЗДНВР

Наказ

 

5

Корекційна роботу з питання розкладу уроків та графіків чергування.

1 тиж.

   ЗДНВР

 

 

6

Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах, у ІІ турі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Пр.міс.

ЗДНВР

КМО

керівники МАН

 

 

7

Моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру.

4 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

8

Організація  участі учнів у ЗНО, надання  консультацій  щодо реєстрації на проходження основної сесії.

Пр. міс.

ЗДНВР

КК 11 кл.

 

 

9

Організація участі учнів у Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11-х кл. ЗНЗ

Пр. міс.

ЗДНВР

Керівники МАН

Наук-дослід. Роботи

 

10

Організація участі учнів у   конкурсі авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»

Пр. міс.

Учителі укр., заруб літ.

 

 

11

Стан комплексної реалізації змістових ліній мовно-літературної  освіти у початкових класах

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка на МР

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Інформація до відділу освіти  про зміни в педагогічному  навантаженні вчителів у ІІ сем згідно з навчальним планом.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

 

2

Погодження календарного планування на ІІ семестр.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

3

Засідання методичної ради.

2 тиж.

ГМР

 

 

4

Робота класних керівників з виконанням планів виховної роботи.

2 тиж.

ЗДНВР

 

 

5

Проведення чергових засідань ШМО «Використання онлайн – технологій для організації  освітнього процесу»

2 тиж.

КМО

 

 

6

Нарада в присутності директора.

3 тиж.

Д

 

 

7

Участь педагогічних працівників  у районних методичних заходах.

1-2 тиж.

ЗДНВР

 

 

8

Засідання творчої групи вчителів початкових класів   «Онлайн-середовище  для організації роботи вчителя НУШ»

3 тиж

Керівник

Ільонок Л.М.

 

 

 

9

Семінар-практикум «Нова українська школа: ІКТ та STEM-технології в освітньому процесі»

2 тиж

Жукова О.А.

Шпак С.М.

 

 

10

Взаємовідвідування уроків, творчих майстерень вчителів, які атестуються 

3-4 тиж

ВП

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1.     

Узгодження планів роботи класних керівників на ІІ семестр.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

2.     

Місячник національного виховання  (за планом).

Відкрита виховна година,11В кл. 4  В кл

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

4 В, 

11-В 

 

 

3.    

Засідання учнівського парламенту (здійснити корекційну роботу з планування заходів).

4 тиж.

ПО

ЗДНВР

 

 

4.    

Організація роботи  щодо  створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції в організації виховної роботи.

2 тиж

КК

1-11 кл.

СП

ПО

?

 

5.    

Виховна година до Дн памяті героїв Крут «Квіти у полі, там де Крути…»

29.01.

Учителі історії (Спільний С. В.)

КК

1-11 кл

 

 

6.    

Учнівська конференція «Гіркі сторінки історії народу» до Міжнародного дня памяті жертв Голокосту (27. 01)

4 тиждень

Вчителі історії (Виселко О. Б.), КК

 

 

7.    

Флешмоб «Діти Єднають Україну! (до Дня Соборності України)

3 тиждень

ПО

4-5 класи

 

 

8.    

Виховні години   до Дня соборності України.

Виховний захід 5-А кл.

22.01.

КК

1-11кл.

5 А кл.

 

 

9.    

Шкільний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»

2 тиж

ПО, КК

 

 

10.      

Інформація на сайт школи «Культура користування мобільним зв’язком»

3 тиж

Відповідал

 

 

11.      

Районний етап щорічної обласної тематичної виставки різдвяних композицій «Дотик янгола»

05.01

ЗДНВР

ПО,В-П

 

 

12.      

Експрес-інформація «День пам’яті героїв Крут».

4 тиж

Бк

 

 

13.      

Книжковий перегляд до Дня соборності України «В єднанні сила й міць держави».

 3-4 тиж

Бк

 

 

14.      

Участь у районній грі брейн-гинг

22.01

Керівник гуртка

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Бесіда- консультація з учнями 4-5 кл.  «ДРУГ — ЦЕ ОЗНАЧАЄ ДРУГИЙ Я!»

 

4 т.

СП

 

 

2

«Діагностична методика «СІС».

  Тест Голланда.

(психологічна готовність учнівдо свідомого вибору профілюнавчання) 9-кл.

3тиж.

ПС

 

 

3

І засідання творчої групи  “Чарівна валіза сучасних здоров’язберігаючих технологій для практичного використання у навчально-виховній діяльності”

4 т.

ПС

 

 

4

І засідання творчої групи вчителів «”Соціально-педагогічні підходи в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги”

3 тиж.

СП

 

 

5

Робота з учнями схильними до правопорушень.

Пр. міс.

СП

 

 

6

Години психолога

2-3 т.

ПС

План

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Тиждень протипожежної безпеки на честь Дня працівників пожежної охорони.

29.01.

КК

1-11 кл.

 

 

2

Інформація про побутовий травматизм  за рік.

05.01.

ЗДНВР

 

 

3

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч. поч

класів

 

 

4

Змагання «Кращий на перекладині» (9-11 клас).

3 тиж.

ВФ

 

 

5

Армреслінг (рукоборство) для учнів 9-11 класів.

3 тиж.

  ВФ

 

 

6

Бесіда з циклу бесід «Правила поводження на льоду, в умовах ожеледиці».

Пр.міс.

КК

1-11 кл.

 

 

 

7

Бесіда «Профілактика побутового травматизму».

Пр.міс.

КК

1-11 кл.

 

 

8

Санбюлетень «Профілактика грипу»

3тиж.

МС

 

 

9

Засідання клубу «Нехворійко».   

3тиж.

За планом

 

 

10

Контроль за дотримання температурного режиму в школі.

Пр. міс.

ЗДГР

МС

 

 

11

Організація  навчання та організація роботи з  цивільного захисту у 2021р.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Залучення батьків до вирішення загально-шкільних проблем через участь їх  у роботі батьківських комітетів класів, школи.

Постійно

КК

 

 

2

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

3

Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань успішності та поведінки, питань здорового способу життя.

Постійно

КК

 

 

4

Практичні поради на сайті школи  з питань складання ДПА у формі ЗНО

3 тиж

ЗДНВР

ПС

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Аналіз використання бюджету за минулий рік, розрахунки на новий рік.

1 тиж.

Д

 

 

2

Складання річного звіту про фінансово-господарську діяльність.

4 тиж.

Д

Звіт

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Класно-узагальнюючий контроль 5-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

 Наказ

 

2

Адміністративний контроль за станом ведення шкільної документації.

4 тиж.

ЗДНВР

Наказ

 

3

Контроль стану травматизму в минулому році та заходи  щодо його попередження

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

4

Контроль стану комплексної реалізації змістових ліній мовно-літературної  освіти у початкових класах

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка на МР

 

5

Моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру.

Пр. міс.

ЗДНВР

  Наказ

 

6

Про організацію навчання та організацію роботи з  цивільного захисту у 2021 р.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

7

Про створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції в організації виховної роботи.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

 

 

 

 

Видати накази:

1.

Про   проведення педагогічної ради.

ЗДНВР

 

 

2.

Про стан ведення   шкільної документації.

ЗДНВР

 

 

3.

Про класно-узагальнюючий контроль у 5-х класах

ЗДНВР

 

4.

Про організацію навчання та організацію роботи з  цивільного захисту у 2021 р.

ЗДНВР

 

5.

Про моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру.

ЗДНВР

 

6.

Про стан травматизму в минулому році та заходи  щодо його попередження

ЗДНВР

 

7.

Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів у 2021 році

ЗДНВР

 

8

Про створення умов для формування в учнів власної світоглядної позиції в організації виховної роботи.

ЗДНВР

 

 

 

Л Ю Т И Й

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Організація  розяснювальної роботи серед населення з метою охоплення майбутніх першокласників навчанням

4 тиж.

ЗДНВР

вч. поч.

класів

 

 

2

Наступність у навчанні: дошкільний навчальний заклад – школа.

 Пр. міс.

ЗДНВР

вч. поч.

класів

 

 

3

Рейд учнівської комісії з дисципліни  «Відвідування школи учнями».

1 тиж.

ПО

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Місячник іноземних мов

(за окремим планом).

Пр. міс.

ЗДНВР

КМО

План

Звіт

 

2

Підготовка до проведення Шевченківських днів у школі.

3-4 тиж.

В-П

 

План

 

3

Стан ведення учнівських зошитів з основ наук

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

 

4

Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму. (захист власної педагогічної системи  вчителями, які атестуються)     

Пр. міс

ЗДНВР

Учителі, що атестуються

ПрезентацКруглий стіл

 

5

Стан викладання хімії. Здійснення особистісно орієнтованого підходу, організація та управління самостійною діяльністю здобувачів освіти.

Пр. міс

ЗДНВР

КМО

 

Довідка   на МР

 

6

Результативність участі дітей у предметних олімпіадах

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Нарада в присутності директора.

4 тиж.

Д

 

Протокол

 

2

Підготовка матеріалів  до підсумкового засідання атестаційної комісії (заповнення атестаційних листів, складання характеристик).

Пр.міс.

ЗДНВР

 

 

 

3

Педагогічна рада (за окремим планом).

3 тиж.

Д

Протокол

 

4

Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію, за рівнем кваліфікації та загальної культури 

Пр. міс.

ЗДНВР

Характе

ристики

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1

Місячник військово-патріотичного виховання

(за окремим планом).

Виховна година, 9-В кл.

Пр. міс.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

КК 9-В

 

 

2

Години спілкування «Патріотизм – потреба України,  кожного українця», «Ціна чужої війни»

Пр місяця

КК

1-11 кл.

 

 

3

Лист воїну ООС. Волонтнрська діяльність

 

ПО, КК

 

 

4

Урок-зустріч «Забуттю не підлягає». До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

3 тиж

БК

КК 9-11

 

 

5

Конкурс «Лідер року».

 

ПО

 

 

6

Шкільний огляд художньої самодіяльності  «Таврійський Барвограй»

4 тиж.

ЗДНВР

ПО, КК 1-11 кл

 

 

7

Тематичні заходи до Міжнародного дня рідної мови.Виховна година

 7 В

21.02

КК 1-11 КК

7 В кл.

 

 

8

Тиждень гендерного виховання.

 2 тиж.

КК

1-11кл.

 

 

9

«Любов дала життя, рух і силу» – розважальна програма до Дня Святого Валентина

12.02.

ПО

КК 9-11

 

 

10

Конкурс «Кращий читач року»

3 тиж

Бк

 

 

 

11

Засідання клубу «Діалог» «Я громадянин і патріот своєї держави».

4 тиж.

Керівник клубу

 

 

12

Інформаційна виставка: «Безпечний інтернет для дітей та підлітків».

2 тиж

Бк

 

 

13

Акція до Міжнародного дня дарування книг

2 тиж

БК

 

 

14

Обласний заочний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж»

 

05.02

ПО

КК, В-П

 

 

15

Районний етап щорічної благодійної акції «Сонечко в долонях»           

 

14.02

ЗДНВР

ПО

звіт

 

16

Лабораторія читацької творчості «Рідна мова чиста, як роса»

3 тиж

Бк

 

 

17

Організація участі учнів у фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко»

 

Пр. міс.

До 10.03

ЗДНВР

ПО, КК, керівник гуртка

 

 

18

Обласний конкурс- виставка «Пригоди веселого кота»                        

3 тиж

КК, учителі мистецтва

ПО

 

 

19

Районний етап щорічного Всеукраїнсько фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров¢я»

 

21.02

ПО,

Вчителі основ здоров¢я

 

 

20

Підготовка до участь у відкритому обласномутурнірі з військово-прикладних видів спорту серед вихованців гутків «Джура»

 

Протягом місяця

Керівники гуртка «Джура»

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Організація роботи соціально-психологічної служби з категорійними дітьми та дітьми з девіантною поведінкою.

Пр. міс.

СП

ПС

План

 

2

Заняття з учнями 4-5 кл. «УВІЧЛИВІСТЬ — ОКРАСА ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ»

2 т.

СП

 

 

3

Засідання шкільної ради профілактики правопорушень.

3 тиж.

СП

 

 

4

Тренінгове заняття для учнів 10-11 кл. «Вибір професії, або Задача з багатьма невідомими»

1-2 тиж.

ПС

 

 

5

ІІ засідання творчої групи ” “Чарівна валіза сучасних здоров’язберігаючих технологій для практичного використання у навчально-виховній діяльності”

3 тиж.

ПС

 

 

6

ІІ засідання творчої групи вчителів «Соціально-педагогічні підходи в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги»

4 тиж.

СП

 

 

7

Заняття для учнів 8-9 кл. «МИ ВСІ РІЗНІ, АЛЕ РІВНІ»  (ґендерна грамотність)

3 тиж.

ПС

 

 

8

Заняття  щодо дбайливого ставлення до життя «Життя — дар Божий. Бережіть його»

Пр. міс.

ПС

 

 

9

Година спілкування для учнів 6-7 кл.«Вчимося жити у мирі та злагоді»

3 тиж.

СП

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Першість школи з баскетболу 6-7 , 8-9 кл.)

3 тиж.

 ВФ

 

 

2

Класні години «Твоє життя – твій вибір» (1-11 кл.).

4 тиж.

КК

1-11 кл.

 

 

3

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч. оч..

класів

 

 

5

Бесіда «Обережно! Тонкий лід».

1 тиж.

МС.

 

 

6

Контроль за температур-ним режимом у класах.

Пр.міс.

МС

Інформац

 

7

Засідання клубу «Нехворійко».

2 тиж.

За планом

 

 

8

Санбюлетень «Перша допомога при травматичних ушкодженнях»

3 тиж.

МС

 

 

9

Дотримання вимог з охорони праці, ведення документації

з безпеки життєдіяльності

Пр.  міс

ЗДНВР

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Засідання батьківського комітету (за планом).

4 тиж.

ГБК

 

 

2

ІІІ засідання батьківського університету «Сімя першооснова творення особистості». «Їдете за кордон – подбайте про власну безпеку»

3 тиж.

ЗДНВР

КБУ

 

 

3

Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки  та здорового способу життя

Постійно

КК

 

 

4

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

5

Інформація на сайті школи. Поради батькам «Безпека дитини у всесвітній мережі»

 

2 тиж

 

 

 

6

Як допомогти дитині успішно скласти ДПА та ЗНО.

 

Пр.міс.

ЗДНВР

Інформація  

 

7.

Батьківські збори «Знання батьками інтересів дитини, кола друзів, шкідливих нахилів».

 

 

КК

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Здійснити огляд навчальних кабінетів  з питань поповнення матеріалами роздатково-дидактичного спрямування та естетичного обладнання.

Пр.міс

ЗДНВР

Вчителі

Індив. Бесіди

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Класно-узагальнюючий контроль у  2-х кл.

Пр. міс

ЗДНВР

Наказ

 

2

Про стан викладання хімії. Здійснення особистісно орієнтованого підходу, організація та управління самостійною діяльністю здобувачів освіти.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Довідка на МР

 

3

Контроль стану ведення зошитів

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ 

 

 

4

Стан формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Довідка на педраду

 

5

Стан дотримання вимог з охорони праці, ведення документації з безпеки життєдіяльності

Пр. міс

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

Видати накази:

 

1

Про стан ведення зошитів з основ наук

ЗДНВР

 

 

2

 Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 2-х кл.

ЗДНВР

 

3

Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації  з безпеки життєдіяльності

ЗДНВР

 

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Організувати  роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти.

Пр. міс.

Вч. початк. класів

 

 

2

Продовження зв’язку із колективами вихователів ДНЗ та школи.

Пр. міс.

Вчителі

 

 

3

Вивчення відвідування уроків учнями початкових  класів.

Пр. міс.

СП

Інформа

ція

 

4

Забезпечення діяльності консультаційних пунктів (педагогічного, психологічного) для батьків майбутніх першокласників.

Пр. міс.

Вчителі

поч. кл.

ПС

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Місячник української мови та літератури (за планом)

Пр. міс.

ЗДНВР

В-П

 

 

2

Організація повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА учнів 9, 11 класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Індивід

консульт

Інформац

 

 

3

Організація взаємовідвідування уроків вчителів старших класів у 4-х класах з питання наступності навчання.

Пр.міс

ЗДНВР

Вчителі

 

Графік

 

4

Використання інтерактивних форм і методів навчання здобувачів освіти на уроках іноземної мови

Пр. міс.

ЗДНВР

Керівник МО

Довідка на МР

 

5

Класно-узагальнюючий контроль 7-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

 Наказ

 

6

Використання інформаційних технологій у навчанні математики.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

7

Організація роботи щодо підготовки участі учнів у ЗНО.

Пр. міс.

ЗДНВР

Метод рекоменд

 

8

 Реалізація проекту IREX
«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна  грамотність» у 8 класах на уроках історії, української мови й
мистецтва.

Пр. міс

ЗДНВР

 

Довідка на МР

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Методичний тиждень педмайстерності: «Педагогічний вернісаж»

3 тиж.

В-П

 

Учителі, що атестуються

 

2

Організація святкування 8 Березня для колективу.

1 тиж.

ПО

 

 

3

Нарада в присутності директора.

4 тиж.

Д

 

 

4

Засідання атестаційної комісії школи за підсумками атестації вчителів.

За планом

ЗДНВР

 

 

 

5

Педагогічні читання «Первентивне виховання в роботах видатних педагогів та сучасній методиці виховання»  

4 тиж

ЗДНВР

Заступник голови МР

 

 

6

Засідання методичної ради

4 тиж

КМР

 

 

7

Контроль за самоосвітою педагогічних працівників

2-4тиж.

Д

 

 

8

Участь педагогічних працівників у районних методичних заходах.

4тиж.

ЗДНВР

 

 

9

Засідання  шкільних методичних об’єднань «Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості».

 

 

 

4 тиж

Керівники МО

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1.            

Місячник естетичного виховання (за окремим планом

Пр.міс.

ПО

 КК

1-11 кл.

 

 

2.            

Виховні години 1 березня – день боротьби з наркоманією

 

СП,

 КК 2 – 11 кл

 

 

3.            

Проведення профорієнтаційної роботи як допомога у самовизначенні

Пр. міс

ЗДНВР

КК

9-11 кл.

 

 

4.                                                                                                    

Тематичні заходи до  8 Березня.

1 тиж.

 

КК 1-11 кл.

 

 

5.            

Літературно-музичний  захід «Ми Вам вклоняємось, дорогі жінки» до міжнародного жіночого дня

1 тиж.

ЗДНВР

ПО

 

 

6.            

Шевченківські дні у школі.Тематичні виховні години. 3 А кл,. 6 А

01-10.03

В-П

КК

3 А, 6 В,

 

 

7.            

До Шевченківських днів: «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів»

01-10.03

Учителі українськ., іноземної мови

 

 

8.                                                                                                    

Заходи до Дня україн-ського добровольця.

Виховні години: «Люди,які прославили мій рідний край», «Славетні Українці», «Памятаємо героїв»

14.03

КК

 1-11 кл

 

 

 

9.            

Підготовка до районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Таврійський барвограй».

Пр. міс.

ЗДНВР

ПО, керівники гуртків, КК

 

 

10.         

Засідання учнівського парламенту.

2 тиж.

ЗДНВР

ПО

 

 

11.         

До Міжнародного дня театру (27.03) «Актори серед нас» інсценізація казок

3 тиждень

2-6 класи

 

 

12.         

Заходи до   Дня Служби безпеки України,           Заходи до   Дня внутрішніх військ МВС України. Зустріч з представниками рай-військкомату та поліції.

3 тиждень

 

 

Вч. «ЗВ»

КК

1-11 кл.

 

 

13.         

До Міжнародного дня щастя (20.03) Створення відео «Щастя поруч»

3 тиждень

 

УС, ПО,

 КК

1-11 кл

 

 

14.         

Виставка-вікторина «Чи знаєте ви Шевченка?»

1-2тиж.

Бк

 

 

15.                                                                                                 

Тиждень Дитячої книги

3 тиж.

Бк

 

 

16.         

Конкурс малюнків «Акварелі райдуги»

Районний етап обласного конкурсу малюнків «Акварелі райдуги».                                 

2 тиж

 

27.03

ПО

КК

ВП

 

 

17.         

До Всесвітнього дня поезії (21.03) онлайн-конкурс читчів авторського вірша про Україну»

3-4 тижень

 

ПО, УС, КК

 

 

 

18.         

Районний етап щорічного обласного конкурсу декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі».                                                                                                              

До 01.04

ЗДНВР

ПО

 

 

19.         

Обласний (заочний) фольклорний фестиваль «Фольклор-фест» 

До 27.03

ЗДНВР

ПО

 

 

20.         

Участь у обласному конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «сміється писанка у всій її красі»

Зідно плану

ПО

КК

ВП

 

 

21.         

«Поетичний зорепад» до 91 річниці від дня народження  Ліни Василівни Костенко

 3 тиж

БК

 

 

22.                                                                                                 

Засідання клубу «Людина професії». «Проблеми під час вибору професії

4 тиж

Керівник

клубу

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

 

1

ІІІ засідання творчої групи вчителів «Соціально-педагогічні підходи в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги»

4 тиж.

ПС

 

 

2

ІІІ засідання творчої групи «Професійна мобільність педагога або чому треба вчитися і змінюватися все життя?»

3тиж.

СП

 

 

3

Індивідуальні бесіди з  батьками «Турбота про формування основних моральних якостей особистості учня з урахуванням фізіологічних і психічних особливостей підлітка»

Постійно

КК

ПС

СП

 

 

4

Мультимедійне заняття 9,11 кл. «Відповідаючи перед майбутнім» (поради для успішної тактики виконання ДПА/ЗНО)

1-4 т.

ПС

 

 

5

Консультації для учнів 9-11 кл. «Вибір є у кожній долі»

2-3 тиж

ПС

 

 

6

Година психолога

щотижня

ПС

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Тиждень профілактики дорожньо-транспортного травматизму.

3 тиж.

КК

1-11 кл.

 

 

2

Активізація роботи по проведенню рухливих ігор на подвір’ї, екскурсій у природу.

Пр. міс

КК

 

 

3

Інструктажі з безпеки життєдіяльності під час весняних канікул.

3 тиж.

КК

 

 

4

Бесіда з профілактики побутового травматизму.

Пр. міс.

КК

 

 

5

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч.поч.

класів

 

 

6

Змагання з шашок,5-8 кл

1 тиж.

ВФ

 

 

7

Змагання «Веселі старти»

(2-4 кл.)

2 тиж.

ВФ

КК

 

 

8

Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом.

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

КК

 

 

9

 Зустріч  з лікарем-фтізіатром

2 тиж.

МС

КК

 

 

10

Санітарний бюлетень «Ні, туберкульозу».

3 тиж.

МС

 

 

11

Засідання клубу «Нехворійко».

3 тиж.

За планом

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Консультація з батьками майбутніх першокласників щодо вступу дітей до школи.

Пр. міс.

ПС

 

 

2

Класні батьківські збори «Булінг – небезпечна проблема. З родини йде життя людини»

3 тиж.

КК

ЗДНВР

 

 

3

День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

 

4

Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань успішності та поведінки, питань здорового способу життя.

Постійно

КК

 

 

5

Засідання ради школи.

3 тиж.

 ГРШ

 

 

6

Організація роботи щодо наповнення шкільного сайту інформацією з питань професійної орієнтації «Новий час – нові професії».

4 тиж

Відповідальний за сайт

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

 

1

Генеральне прибирання приміщень перед весняними канікулами.

 

3 тиж.

ЗДГР

КК

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Класно-узагальнюючий контроль 7-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

2

  Про стан використання інтерактивних форм і методів навчання здобувачів освіти на уроках  іноземної мови.

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка на МР

 

3

Контроль використання інформаційних технологій у навчанні математики.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

4

Про реалізацію проекту IREX «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна  грамотність» у 8 класах на уроках історії, української мови й
мистецтва.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Довідка на МР

 

 

 

 

Видати накази:

1

Про підсумки атестації педагогічних працівників.

ЗДНВР

 

2

Про   підготовку  до педагогічної ради у квітні.

ЗДНВР

 

3

Про класно-узагальнюючий контроль 7-х класів.

ЗДНВР

 

4

Про використання інформаційних технологій у навчанні математики.

ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К В І Т Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Підготовчі заняття з майбутніми першокласниками.

Щосубо

ти

КК

 

 

 

2

Здійснення  всеобучу учнів, що проходитимуть атестацію екстерном.

1-2 тиж.

ЗДНВР

 

 

3

Організація роботи щодо набору  школярів до 1 кл.

Пр. міс.    

ЗДНВР

 

 

4

Відвідування навчальних занять учнями.

Пр. міс.   

ЗДНВР

СП

 

 

5

Інструктаж працівників, які відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку

3 тиж

Д

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Місячник предметів природничого циклу

(за окремим планом).

Пр. міс.

КМО

 

 

2

Тиждень астрономії (до Дня космонавтики)

2 тиж.

КМО

 

 

3

Підготовка до ДПА (складання і затвердження розкладу, графік консультацій).

1 тиж.

 

 

ЗДНВР

Наказ

 

4

Підготовка стенду змінної інформації до державної підсумкової атестації.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

5

Формування  вмінь щодо участі в ДПА у формі ЗНО

Пр. міс.

В-П

 

 

6

Інформація на сайті школи. Сторінка випускника. Зовнішнє незалежне оцінювання 2021.

Пр. міс.

В-П

ЗДНВР

 

 

7

Вивчення ефективності роботи курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять  варіативної частини.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

8

 Організація діяльності педагогічного колективу з органами учнівського   самоврядування щодо формування у здобувачів освіти духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві  

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Довідка на педраду

 

9

Стан викладання. Послідовність у навчанні дітей  4-х та майбутніх 5-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Підсумкове  засідання атестаційної комісії.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

2

Нарада в присутності директора.

4 тиж.

Д

ЗДНВР

Прото-кол

 

3

Ознайомлення вчителів з інструкцією про державну підсумкову атестацію.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

4

Індивідуальні консультації «Все про державну підсумкову атестацію».

1-2 тиж.

ЗДНВР

 

 

5

Складання графіку відпусток вчителів і погодження  його з ПК.

2 тиж.

ЗДНВР

 

 

6

Планова педагогічна рада.

3 тиж.

Д

 

 

7

Круглий стіл для вчителів початкових класів «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи»

4 тиж

Керівник

семінару

 

 

 

8

Заняття школи молодого вчителя «Шлях вчителя  до професійного вдосконалення»

Пр. міс.

Керівник

 

 

9

Семінар-практикум «Педагогічні умови забезпечення  якості проведення ДПА, участі в ЗНО»

4 тиж

ЗДНВР

Керівник ПДС

 

 

10

Організація роботи МО вчителів  початкової школи

 

 

Пр. міс.

Керівник МО

ЗДНВР

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1

Місячник екологічного виховання

(за окремим планом).

 

Пр. міс.

ЗДВР

Вч. біології КК 1-11

 

 

 

2

Заходи до Дня гумору «Смійся з нами»

01.04.

ПО

КК

 

 

3

Заходи до Міжнародного дня птахів.

 

01.04.

 

 

КК

1-11 кл.
Вч. біології

 

 

 

До Всесвітнього дня авіації та космонавтики (12. 04) конкурс малюнків «Космічні фантазії»

1-2 тиждень

ПО

КК

 

 

4

Участь учнів у творчих конкурсах.

Пр. міс.

Творча група

 

 

 

Участь у Всеукраїнському місянику чистоти та благоустрою

Пр. міс.

КК

 

 

 

До Дня довкілля (17.04) «Нехай Земля квітує всюди»

Протягом місяця

КК, ПО, ВП, В-П

 

 

 

До Всесвітнього дня Землі (22.04) Екологічний квест «Жива планета»

4 тиждень

 УС,

ПО,

КК, ВП

 

 

 

Благоустрій клумби «Зернини квітів з зернинами любові нехай на всіх планетах проростуть»

Протягом місяця

УС,

ПО,

КК

 

 

5

ЕкоДень у бібліотеці «Екологічне асорті».

4 тиж

Бк

 

 

7

Заходи до Дня Чорнобильської трагедії Відкрита вихована година «Чорнобильська катастрофа – катастрофа віку» (6 Б)

3 тиж.

КК

1-11 кл

6 Б

 

 

8

Екологічна акція «Дамо книзі друге життя»

Пр. міс.

БК

 

 

9

Хронограф «Порожня зона, край мовчання…» (до дня пам’яті Чорнобиля)

 

3 тиж

Бк

 

 

 

10

Класні збори «Круглий стіл з актуальних проблем життя класу.

Пр. міс.

КК

1-11 кл.

 

 

11

Гра-презентація «Брати наші меньші».

1-2тиж.

Бк

 

 

12

Засідання дискусійного клубу «Діалог»:  «Твій ровесник в Україні і за кордоном» (профілактика  поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді»

3 тиж.

 

Керівник клубу

 

 

13

Районний етап обласного огляду дитячої та юнацької творчості «Таврійський барвограй»

Згідно з наказом

ЗДНВР

ПО

 

 

15

Підготовка до районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Згідно з наказом

ЗДНВР

ПО

Керівники гуртків

 

 

16

Районний етап обласного огляду дитячої та юнацької творчості «Таврійський барвограй»

Протягом  місяця

ЗДНВР

ПО, КК, керівники гуртків

 

 

18

Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»                                 

Згідно з наказом

ЗДНВР

ПО

СП,ПС

 

 

 

До Міжнародного Дня пам¢яток історії та культури (18.04) 

конкурс  декоративного-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

 

ПО, КК,

В-П

 

 

20

І етап Всеукраїнського заочного конкурсу звітів про роботу роїв гри «Джура»

 До 30.04

Керівник гуртка «Джура»

 

 

21

Великодній тиждень добра. Конкурс-виставка писанок і вишиванок «Писанкове мереживо»

1 тиждень

ПО

КК

 

 

 

Участь у обласному конкурсі декоративно-прикладного мистецтва «сміється писанка у всій її красі»

Зідно плану

ПО

КК

ВП

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

1

Корекційне заняття для учнів 8-х класів «Щоб перебувати в злагоді з собою, людина має бути тим, ким вона може бути» (до Дня психолога-23.04.20р.)

 

 

3 тиж.

ПС

 

 

2

4 засіданнятворчоїгрупи ” ” “Чарівна валіза сучасних здоров’язберігаючих технологій для практичного використання у навчально-виховній діяльності”

4 тиж.

ПС

 

 

3

4 засідання творчої групи вчителів «”Соціально-педагогічні підходи в роботі з дітьми, які потребують особливої педагогічної уваги”

3 тиж.

СП

 

 

4

Акція «Милосердя»

Пр. міс.

СП, ПС

 

 

5

Засідання шкільної ради профілактики правопорушень.

4 тиж.

СП

 

 

6

Година спілкування для учнів 6-7х класів «Мистецтво спілкування»

3 тиж.

СП

 

 

7

Діагностика психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання в середній школі

2 т.

ПС

 

 

8

Години психолога

Щотижня

ПС

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Звіт до відділу освіти про травматизм за І квартал.

05.04.

ЗДНВР

Звіт

 

2

Тиждень безпеки життєдіяльності до Всесвітнього дня охорони праці.

3 тиж.

ЗДНВР

КК

1-11 кл.

 

 

3

Бесіди про поводження біля води: під час купання, загоряння, рибалки.

4 тиж.

КК

 

 

4

Бесіда «Правильне харчування – запорука здоровя»

1тиж

МС

 

 

5

Бесіда «Профілактика побутового травматизму».

Пр. міс.

КК

 

 

6

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

Щоденно

Вч. поч.

класів

 

 

7

День здоров’я і фізичної культури.

4 тиж.

ВФ

 

 

8

Весняний крос (5-8 кл.)

3 тиж.

ВФ

 

 

9

Змагання з міні-футболу

(6-7 кл; 8-9 кл.)

4 тиж.

ВФ

 

 

10

Лекція «Правильне харчування – запорука  здоров’я».

2 тиж.

МС.

 

 

11

Засідання клубу «Нехворійко»   

2 тиж.

За планом

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

ІV засідання батьківського університету   «Життєвий простір без насильства».

«Хто ви для своєї дитини? Друзі чи батьки?

4 тиж.

ЗДНВР

КУ

 

 

2

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

3

Педагогічний всеобуч батьків 11 класу
«Збереження здоров’я дитини на шляху до ЗНО»

Пр. міс.

Вч

 

 

4

Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки, здорового способу життя.

Постійно

КК

 

 

5

Засідання піклувальної ради (за планом).

4 тиж.

ГПР

 

 

6

Знайомство з професіями Екскурсія до РЦЗ.

3 тиж.

Керівник

Клубу

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Планування ходу ремонту школи. Затвердження його виконання.

1 тиж.

Д

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Підготовка до ДПА (створення комісії, графіки проведення).

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

2

Контроль за веденням учнівських щоденників 5-11 класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

3

Контроль організації діяльності педагогічного колективу з органами учнівського самоврядування щодо формування у здобувачів освіти духовності, моральної культури, толерантної поведінки, уміння жити в громадянському суспільстві  

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка на педраду

 

4

Стан результативності участі   дітей у предметних олімпіадах, МАН та конкурсах.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

6

Про стан викладання. Послідовність у навчанні дітей  4-х та майбутніх 5-х класів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

7

Стан вивчення ефективності роботи курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять  варіативної частини.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Наказ

 

 

Видати накази:

1.

Про підготовку до державної підсумкової атестації.

ЗДНВР

 

2.

Про проведення місячника благоустрою.

ЗДНВР

 

3.

Про стан ведення учнівських щоденників 5-11 класів.

ЗДНВР

 

4.

Про результативність  участі дітей у предметних олімпіадах, МАН та конкурсах.

ЗДНВР

 

5.

Про стан вивчення ефективності роботи курсів за вибором, факультативів та індивідуальних занять  варіативної частини.

ЗДНВР

 

6

Про стан викладання. Послідовність у навчанні дітей  4-х та майбутніх 5-х класів.

ЗДНВР

 

 

Т Р А В Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Контроль  навчання дітей вдома та їх підготовка до атестації.

Постійно

В-П

КК

 

 

2

Організація зустрічі з представниками різних навчальних закладів для забезпечення подальшого навчання випускників 9,11 класів.

1 тиж.

ПО

КК

 

 

3

Наступність ДНЗ та школи: налагоджуємо взаємодію

Пр. міс.

ПС

 

Метод рекомен

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Підготовча робота до навчальної практики.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

 

2

Стан підготовки до державної підсумкової атестації.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

 

3

Навчально-польові збори для учнів 11-х класів.

1-2 тиж.

ЗДНВР

В-П

 

 

4

Аналіз навчання учнів, що відвідують МНВК.

3 тиж

ЗДНВР

 

 

 

5

Огляд навчальних кабінетів по підготовці до державної підсумкової атестації (розклад  ДПА, консультації, правила поведінки).

2 тиж.

Зав. каб.

Інфор-мація

 

6

Підготовка статистичних звітів для здачі їх у встановлений термін.

4 тиж.

ЗДНВР

 

 

7

Контрольні зрізи знань з основ наук з метою виявлення ступеня сформованості загально- навчальних умінь.

2-3 тиж

ЗДНВР

В-П

 

 

8

Аналіз організації  індивідуального навчанням учнів

Пр. міс.

ЗДНВР

Інформація

 

9

Питання про нагородження Похвальними грамотами,  медалями учнів, що досягли особливих успіхів у навчанні та у вивченні окремих предметів.

 3 тиж

ЗДНВР

 

 

10

Проаналізувати об’єктивність оцінювання учнів старших класів – претендентів на нагородження медалями.

3 тиж

ЗДНВР

 

 

11

Ознайомлення педагогічного колективу, учнів та їхніх батьків з розкладом проведення  консультацій та ДПА.

2 тиж

ЗДНВР

Графік

 

12

Організація роботи мовних загонів

Пр. міс.

ЗДНВР

КМО

 План

Наказ

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

Нарада в присутності директора.

3 тиж.

Д

ЗДНВР

 

 

2

Підсумкова  методична рада  «Ефективність впровадження інновацій в освітній процес»

3 тиж.

ГМР

КМО

Презентацроботи

 МО

 

3

Круглий стіл. Обмін думками та пропозиціями щодо складання проєкту річного плану роботи та планування методичної роботи на 2021-2022 н.р.

4тиж.

ЗДНВР

 

 

 

4

Планова педагогічна рада

(за окремим планом)

4 тиж.

Д

 

 

5

Інструктивна нарада-консультація  для класних керівників «Як правильно оформити документи випускникам ( додатки до свідоцтв, атестатів)».

4 тиж.

ЗДНВР

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

23.         

Місячник родинно-сімейного виховання.  

(за окремим планом)

Відкриті виховні заходи 1-2 класи)

Пр. міс.

ЗДНВР

ПО  КК

 

 

 

24.         

Виховні заходи до Міжнародного дня сім’ї. Виховна година 6-В кл.

2 тиж.

КК1-11 КК 6-В кл.

 

 

25.         

Єдиний урок пам¢яті до Дня пам¢яті та пимирення «Знов білим цвітом вкрилися сади, і знов приходить свято перемоги»

Відкрита виховна година. «Зоріють маки пам¢яті»  (5 Б кл)

1-2 тиж.

КК  

1-11

 

 

 

5 Б кл

 

 

26.         

Віртуальна виставка «Дорогами війни, дорогами пам’яті»

1-2 тиж.

КК  

1-11

 

 

 

27.         

Літературний вечір «Вірші та пісні про війну»

 

ПО, КК, ВП

 

 

28.         

Тематична книжкова виставка «Перемога єднає покоління».

1-2 тиж

Бк

 

 

29.        Д

День Європи (15.05) «Країнами Європи»

 

КК1-11 кл

 

 

30.         

День скорботи і пам¢яті жертв депортації кримськотатарського народу ( 18.(години спілкування)

 

КК1-11 кл

 

 

31.         

Виховні заходи до Дня матері  «Нехай волошками цвітуть для вас світанки»  (5  Г)

2 тиж.

КК1-11

(5  Г)

 

 

32.         

Геокешинг «Вишиванка – український оберіг»

3 тиж.

Бк

 

 

33.         

Підготовка і проведення свята Останнього дзвоника та останнього уроку .»дзвони ж нам дзвонику останній»

4 тиж.

ЗДНВР

ПО, КК, керівники гуртків

 

 

 

34.         

Організація проведення випускного вечора.

Пр. міс.

ЗДНВР

ПО, КК

 

 

35.         

Підсумки роботи шкільної бібліотеки.

4 тиж.

Бк

Звіт

 

36.         

Родинне свято «Читаємо у колі сім’ї»до міжнародного дня родини

3 тиж.

Бк

 

 

37.         

Відзначення Дня  вишиванки.

конкурс на «Кращу вишиванку». Флешмоб

До 18.05

КК1-11 класів, ПО

 

 

38.         

Організаці  роботи пришкільного   табору відпочинку «Веселка»  влітку 2020 року.

Пр. міс.

ЗДНВР

 ПО

План роботи

 

39.         

Всеукраїнський конкурс малюнків «Морські пригоди» в рамках Міжнародного фестивалю «Скадовськ збирає друзів

Пр. міс.

До 25.05

ЗДНВР

 ПО

 

 

40.         

Районний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу»                                                                                                         

До 10.05

ЗДНВР

учит  літ

 

 

41.         

Районний етап Всеукраїнської  дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

05-07.05.

Керівник гуртка

«Джура»

 

 

42.         

І районний етап Чемпіонату серед юнаків з пішохідного туризму

06.05

Керівник  гуртка «Джура»

 

 

43.         

Всеукраїнський конкурс плаката «Я Україна»

До 30.05

КК, ПО, учителі мистецтва

 

 

 

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 

 

 

 

 

1

Заняття- тренінг для учнів 7 кл. до Всесвітнього дня без тютюну «Коли треба сказати НІ!»

2 тиж.

ПС

СП

 

 

2

Бесіда з учнямищодо дбайливого ставлення до життя : «Моральні цінності у житті людини»

2 тиж.

СП

 

 

3

Консультування учнів 9,11 класів «5 важливих порад, як підготуватися до ЗНО»

Постійно

ПС

СП

 

 

4

Години психолога

Щотижня

ПС

План

 

5

Організація дозвілля дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, у літній період

3-4 тиж

СП

 

 

6

Організація роботи педколективу щодо профілактики та попередження бездоглядності та правопорушень дітей.

 

 

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Організація літнього відпочинку і оздоровлення дітей.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

 

 

2

Бесіда «Перша допомога при термінальному стані».

2 тиж

МС

 

 

3

Бесіда «Правила поведінки в природі, на воді. Поводження з плазунами, павуками, отруйними комахами».

3 тиж.

КК

 

 

4

Формування навичок здорового способу життя.

Пр. міс.

КК

ЗДНВР

 

 

5

Бесіда з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку.Пам’ятки для учнів та батьків.

4 тиж.

КК

 

 

6

Заходи з Цивільного захисту.

(за окремим планом).

2 тиж.

Д

ЗДНВР 

 

 

7

Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД

щоденно

Вч. поч

кл

 

 

8

Тиждень фізкультури та туризму (екскурсії, поїздки).

3 тиж.

КК

 

 

9

Участь у  районних, обласних, Всеукраїнських спортивних заходах 

Пр. міс.

ВФ

Звіт

 

10

Проведення корегуючої роботи з листками здоров¢я учнів.

Пр.міс.

КК

МС

 

 

11

Засідання клубу «Нехворійко»   

4 тиж.

За планом

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Засідання   батьківських комітетів  з питань літнього оздоровлення, організації дозвілля дітей.

3 тиж.

ГБК

 

 

2

Підсумкові класні збори з питань організації дозвілля  дітей у літній період.

3 тиж.

КК

 

 

3

Організація рейдів у сім’ї учнів.

Постійно

КК

 

 

4

Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки, здорового способу життя.

Постійно

КК

 

 

5

Засідання батьківського комітету школи (за планом).

4 тиж.

ГПР

Протокол

 

6

Засідання ради школи

4 тиж.

Д, ГРШ

Протокол

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Організація ремонту шкільних  меблів.

Пр. міс.

ЗДГР

 

 

2

Вивчення питання матеріально-технічного стану закладу.

3 тиж.

ЗДГР

 

 

3

Організація проведення ремонту  у школі.

Пр. міс.

ЗДГР

КК

 

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Тематичний контроль :

–       підготовка шкільної документації (кл.журнали, журнали гурткової роботи,  ГПД);

–       оформлення    особових справ;

–       правильність оформлення матеріалів МО, творчих груп, батьківського університету.

Пр. міс.

Д

ЗДНВР

Індив. реком.

 

2

Оперативний контроль :

–       перевірка виконання навчальних планів та програм за рік;

–       ведення шкільної документації;

–       протоколи шкільних МО, педрад, шкільної ради, нарад в присутності директора.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

 

3

Аналіз  стану національно-патріотичного вихо­вання учнів у школі

За рік

ЗДНВР

Наказ

 

4

Аналіз стану правоосвітньої та правовиховної роботи

Пр. міс.

ЗДНВР

На нараду

 

5

Аналіз  результатів підсумкових контрольних робіт  з основ наук

4 тиж

ЗДНВР

Наказ

 

6

Адміністративно-господарський контроль.

4 тиж.

Д

ЗДГР

Наказ

 

7

Контроль підготовки матеріалів до державної підсумкової атестації.

Пр. міс.

ЗДНВР

Пакет матеріал

 

8

Контроль за веденням журналів з техніки безпеки  вчителями. 

Пр. міс.

ЗДНВР

Індивід

рекоменд

 

9

Закінчення навчального року та проведення ДПА.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

10

Контроль результативності участі учнів у творчих конкурсах.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

11

Про організацію роботи мовних загонів.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

12

Про початок  роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка»  влітку 2021 року.

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

13

Про стан роботи педколективу щодо профілактики та попередження бездоглядності та правопорушень дітей.

Пр. міс.

ЗДНВР

Довідка  

 

14

Аналіз стану  виховної роботи у школі

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

15

Про організацію дозвілля дітей  під час  літнього відпочинку

Пр. міс.

ЗДНВР

Інформац на нараду

 

16

Аналіз стану  документів щодо зарахування  дітей  до першого класу школи.          

Пр. міс.

ЗДНВР

Наказ

 

 

Видати накази:

 

1

Про закінчення навчального року та проведення ДПА.

ЗДНВР

 

 

 

2

Про виконання навчальних  планів та програм у поточному навчальному році

ЗДНВР

 

 

 

3

Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році.

ЗДНВР

 

 

4

Про стан національно-па­тріотичного вихо­вання учнів у школі

ЗДНВР

 

 

5

Про стан ведення шкільної документації.

ЗДНВР

 

 

6

Про допуск учнів 4, 9,11-х класів до державної підсумкової атестації.

ЗДНВР

 

 

7

Про щорічні відпустки працівників школи.

Д

 

 

8

Про проведення випускного вечора.

ЗДНВР

 

 

9

Про результати підсумкових контрольних робіт з основ наук.

ЗДНВР

 

 

10

Про результативність участі учнів у творчих конкурсах.

ЗДНВР

 

 

11

Про   проведення  поглибленого медичного огляду учнів.

 Д

 

 

12

Про адміністративно-господарський контроль.

Д

ЗДГР

 

 

13

 Про організацію проведення Свята Останнього дзвоника.

ЗДНВР

 

 

14

Про організацію роботи мовних загонів.

ЗДНВР

 

 

15

Про початок  роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка»  влітку 2021 року.

ЗДНВР

 

 

16

Про переведення учнів до наступних класів та нагородження Похвальними листами.

ЗДНВР

 

 

17

Про стан   виховної роботи у школі

ЗДНВР

 

 

18

Про зарахування  дітей  до першого класу школи.          

 

ЗДНВР

 

 

 

Ч Е Р В Е Н Ь

№ п\п

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання

 

І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ

 

 

 

 

1

Проведення організаційної роботи по набору учнів до 10-х класів та продовження набору учнів до 1-х класів.

1 тиж.

Вчителі

ЗДНВР

 

 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Проведеннядержавної підсумкової атестації
(згідно з графіком та розкладом).

01.06

ЗДНВР,

Вчителі

 

 

2

Участь  учнів 1- 8, 10 класів у проведенні навчальних екскурсій

Пр.  міс.

КК

 

 

 

 

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

 

 

 

1

 Забезпечення чергування вчителів під час державної підсумкової атестації

(згідно з графіком).

1-2

ЗДНВР

 

 

2

Підготовка шкільної документації до здачі в архів.

3-4 тиж.

ЗДНВР

КК

 

 

3

Планова педагогічна рада 

2 тиж.

Д

 

 

 

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ

 

 

 

 

1

Розважальна програма «Літо, книги, діти – будемо  дружити».

 

1-2  тиж

БК

 

 

2

Робота пришкільного табору «Веселка»(за окремим планом)

 

 

 

 

 

VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ

 

 

 

 

1

Дотримання безпеки життєдіяльності   під час проведення державної підсумкової атестації та навчальної практики, організації перебування дітей у відпочинковій зміні.

Пр. міс

ЗДНВР

КК

Д

 

 

2

Забезпечення санітарного режиму під час атестації учнів.

Пр. міс

ЗДГР

 

 

3

Оформлення пам¢яток про поведінку учнів під час літніх канікул.

1 тиж.

КК

 

 

4

Участь у проведення Міжнародного дня захисту дітей.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

 

5

Бесіда «Профілактика травматизму».

Пр. міс.

КК

 

 

6

Підсумки спортивного року, завершення атестації спортсменів з окремих видів спорту.

Пр. міс.

КМО

ВФ

 

 

 

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ

 

 

 

 

1

Проведення засідання шкільного батьківського комітету з питань організації ремонту школи.

1 тиж.

ЗДНВР

 

 

 

 

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 

 

1

Організація якісного ремонту класів та інших приміщень школи.

Пр. міс.

Д

ЗДГР

 

 

2

Забезпечення школи канцелярськими товарами на новий навчальний рік.

Пр. міс.

ЗДГР

 

 

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

 

 

 

 

1

Тематичний контроль :

–          якість знань учнів на державній атестації;

–          правильність оформлення свідоцтв та атестатів.

Пр. міс.

ЗДНВР

 

Інформація

 

2

Персональний контроль :

– організація якісної підготовки щодо  правильності  оформлення додатків до свідоцтв.

3 тиж.

ЗДНВР

Індив.

реком.

 

Видати накази:

1.

Про перевід учнів 9-х  класів до 10 класу.

ЗДНВР

 

 

2.

Про випуск учнів 11-х класів зі школи.

ЗДНВР

 

 

3.

Про завершення роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка».

ЗДНВР

 

 

4

Про затвердження освітніх програм  на  2021-2022 навчальний рік

 

 

 

 

 Умовні позначки

 

Д – директор

ЗДНВР – заступник директора з навчально-виховної роботи

ПС – психолог

Зав К – завідувач кабінету

ЗДГР – заступник директора з господарської роботи

Вч. «ЗВ» – вчитель предмету «Захист Вітчизни».

Бк– бібліотекарі

КМО – керівник методоб¢єднання

КК – класні  керівники

ГР – голова  ради школи

С – секретар

МС – медсестра

В-П – вчителі-предметники

ГП – голова профспілкової організації

ПО – педагог-організатор

ВФ – вчителі фізкультури

СП – соціальний педагог

ГБК– голова батьківського комітету

ГМР – голова методичної ради

УС – учнівське самоврядування

КБУ – керівник батьківського університету

ШПМ – школа педагогічної майстерності

ПДС – постійно діючий семінар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *