ПЛАН НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОЇ РОБОТИ НОВОТРОЇЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 на 2018-2019 навчальний рік

ПОГОДЖУЮ:                                                            ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова ради школи                                              Директор

Новотроїцької ЗОШ

                Г.Л.Аділова                                              І-ІІІ ступенів № 1

01.09.2018 р.                                                                             І.Г. Бондар

 

 

ПЛАН

НАВЧАЛЬНОВИХОВНОЇ

РОБОТИ

НОВОТРОЇЦЬКОЇ ЗОШ

ІІІІ СТУПЕНІВ № 1

на 2018-2019 навчальний рік

 

Обговорено на засіданні

педагогічної ради

від   31 серпня 2018 року

 

ГОЛОВНА МЕТА І ЗАВДАННЯ  ШКОЛИ

на 2018-2019 навчальний рік

ГОЛОВНА МЕТА – всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі  інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня.

ЄДИНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕМА ТА ЗАВДАННЯ НА  2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя, гармонійно входять в систему освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Наш навчальний заклад має всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Розвиток креативності учасників навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій» та єдиній методичній темі «Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій через удосконалення уроку як засобу розвитку креативності вчителя й учня».

Основні завдання  на наступний навчальний рік та шляхи  реалізації:

Глибоке і всебічне освоєння та реалізація в практичній діяльності основних вимог і положень Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, профільної старшої школи, Національної доктрини розвитку освіти.

Подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти.

Створення умов  для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду.

Сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.

Забезпечення упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я;  створення  умов  для запобігання негативним звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності.

Створення «ситуації успіху» для кожного учня.

Поєднання умов для реалізації творчих  здібностей педагогічного та учнівського колективів, гуманізація та гуманітаризація  навчально-виховного процесу.

Удосконалення змісту методичної роботи, забезпечення її національної спрямованості відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов розбудови й оновлення української школи.

Проектування освітнього простору, у якому особистість усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом.

Апробація та впровадження освітніх технологій і досягнень науки щодо підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів до здійснення соціалізації особистості.

Формування у підростаючого покоління високої патріотичної свідомості, готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків, поваги до державних символів України.

Запровадження STEM-навчання на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів.

Активізація участі   в навчальній програмі Європейського Союзу «Е-TwinningPlus» та розширення діяльності літнього мовного табору.

Ведення в практику роботи закладу науково-педагогічного проекту «Інтелект України», «ПіснеЗнайка».

Психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Вирішення питань про додаткове фінансування школи з метою оновлення навчально-матеріальної бази, придбання програмно-методичного забезпечення, стимулювання найкращих учителів та обдарованих дітей.

Показниками реалізації мети виступають:

– засвоєння системи знань, яка спроектована з відповідних навчальних предметів і містить перелік смислових елементів суспільного досвіду (фактів, понять, означень, теорем, законів, положень, правил, алгоритмів діяльності тощо);

– розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, мислення, раціональної організації навчальної праці;

– розвиток критичного мислення, здатності усвідомлювати та відстоювати особисту позицію;

– вироблення вміння самостійно здобувати знання;

– готовність до застосування знань, умінь в практичній діяльності;

– формування особистісного світогляду – узагальненого розуміння всього світу в цілому на грунті великої кількості впорядкованих поглядів, переконань, ідеалів;

–  виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови, історії та культури всіх корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні;

– прищеплення поваги до прав та свобод людини і громадянина.

 

 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

на 2018-2019 навчальний рік

 

І.  ЗАСІДАННЯ  ( СЕРПЕНЬ )

 1. Аналіз навчально-виховної роботи за 2017-2018 навчальний рік та завдання, основні напрямки на 2018-2019 н. р.

ІІ. ЗАСІДАННЯ  ( ЛИСТОПАД )

 1. Розвиток пізнавального інтересу особистості учня під час навчально-виховного процесу у початковій школі.

ІІІ.  ЗАСІДАННЯ ( ЛЮТИЙ )

 1. Захист власної педагогічної системи вчителями, які атестуються. Презентація педагогічних технологій майстрів педагогічної справи

Методичний турнір

ІV.  ЗАСІДАННЯ ( КВІТЕНЬ)

 1. Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей  на основі інноваційних технологій навчання й виховання
 1. V. ЗАСІДАННЯ ( ТРАВЕНЬ )
 2. Про допуск учнів 4-х, 9-х, 11-х класів до державної підсумкової атестації
 3. Про перевідучнів 1-4-х, 5-8-х, 10-х класів до наступних класів.

 

VІ. ЗАСІДАННЯ ( ЧЕРВЕНЬ )

 1. Про перевідучнів 9-х класів до 10 класу.
 2. Про випуск учнів 11-х класів.

 

НАРАДИ  В  ПРИСУТНОСТІ ДИРЕКТОРА

ВЕРЕСЕНЬ

1.Забезпечення організованого початку  нового навчального року. (інформація)

 1. Про організацію роботи групи продовженого дня. (наказ)

3.Аналіз працевлаштування й продовження навчання випускниками 9, 11-х класів. (наказ)

 1. Організація харчування учнями школи. (наказ)

 

ЖОВТЕНЬ

1.Організація учнівського самоврядування. (наказ)

 1. Організація роботи гуртків. (наказ)
 2. Здійснення особистісно орієнтованого підходу до організації та управління самостійною діяльністю учнів на уроках хімії(наказ)

4.Стан обліку дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних та малозабезпечених. (інформація)

ЛИСТОПАД

 1. Національно-патріотичне виховання на уроках курсу «Я і Україна».(наказ)
 2. Хід проведення атестації педагогічних працівників. (інформація)
 3. Результативність участі учнів у шкільних олімпіадах та робота з обдарованими дітьми. (довідка)
 4. Про підготовку до роботи школи в зимовий період. (інформація)

ГРУДЕНЬ

 1. Формування навичок здорового способу життя учнів у виховній роботі школи.
 2. Про організацію та проведення Новорічних свят.(наказ)
 3. Про стан ведення щоденників. (наказ)
 4. Про роботу клубу «Молодий вчитель». (довідка)

 

СІЧЕНЬ

 1. Стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості на уроках української літератури. (наказ)
 2. Класно-узагальнюючий контроль. (наказ)
 3. Психологічна просвіта батьків щодо особливостей виховання і навчання дітей. (довідка)
 4. Аналіз результатів проведення контрольних робіт за І семестр. (наказ)

 

ЛЮТИЙ

 1. Створення ігрових ситуацій на уроках української мови у початковій школі. (наказ)
 2. Про роботу учнівського самоврядування. (інформація)
 3. Аналіз захворюваності учнів і вчителів. Профілактична робота. (інформація)

 

БЕРЕЗЕНЬ

 1. Рівень підготовки учнів 9-11-х класів до праці і свідомого вибору професіїна уроках трудового навчання та технології(наказ)
 2. Класно-узагальнюючий контроль. (наказ)
 3. Про результативність участі дітей у предметних олімпіадах. (наказ)
 4. Організація повторення навчального матеріалу. (інформація)

 

КВІТЕНЬ

1.Про ефективність гурткової роботи з фізичної культури. (наказ)

 1. Організація роботи методичної кафедри вчителів початкової школи. (довідка)
 2. Підготовка до ДПА (створення комісії, графіки проведення). (інформація, наказ)
 3. Стан виховної роботи у школі. (наказ)

 

ТРАВЕНЬ

1.Рівень національної спрямованості  навчання і виховання на уроках курсу «Захист Вітчизни» (довідка)

 1. Аналіз правоосвітньої та правовиховної роботи. (інформація)
 2. Про організацію проведення Свята Останнього дзвоника. (наказ)

ЧЕРВЕНЬ

 1. Розгляд орієнтованого річного плану роботи школи на новий навчальний рік. (інформація)

Орієнтовний перелік наказів,

терміни яких визначаються

річним планом роботи школи

 

1 Накази з питань контролю за станом навчально-виховного процесу, якості роботи вчителів, учнів. Д
2 Накази за результатами узагальнюючого контролю. ЗДНВР
3 Накази за рішенням педагогічних рад. Д
4 Накази про відповідальність педагогічних працівників за збереження здоров’я та життя учнів під час екскурсій, походів, виїздів. Д
5 Про проведення внутрішньо шкільної інвентаризації навчально-матеріальної бази. Д
6 Про стан збереження навчальної літератури, підручників, шкільного майна. Д
7 Про підготовку до педагогічної ради (склад творчої групи, план роботи). ЗДНВР
8 Про вимоги щодо ведення шкільної документації. ЗДНВР
9 Про проведення профілактично-ремонтних робіт у школі. ЗДГР
10 Про заміну уроків. ЗДНВР
11 Про організацію в школі батьківського всеобучу. ЗДНВР
12 Про організацію та проведення дня цивільної оборони в школі. ЗДНВР
13 Про підготовку та проведення шкільних свят. ЗДНВР
14 Про створення дружини юних пожежників. ЗДНВР
15 Про заходи щодо профілактики і попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх. ЗДНВР
16 Про попередження харчових отруєнь та інфекційних захворювань серед учнів школи.

ЗДНВР

17 Про розподіл функціональних обов’язків між директором і ЗНВР школи. Д

 

 

 

 

С Е Р П Е Н Ь

№ п\п  

ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відпові-дальні

 

Тип узагальне-ння контролю

 

Відмітка про виконання
1. Організація проведення педагогічної ради «Аналіз навчально-виховної роботи за 2017-2018н.р. та завдання, основні напрямки на 2018-2019н.р.» До 31.08 Д

ЗДНВР

Протокол
2. Організація проведення свята Першого дзвоника. До 31.08 ЗДВР КК, ПО Наказ
3. Підготовка навчального закладу до організованого початку  навчального року  (аналіз розкладу уроків, факультативних курсів, індивідуально-групових занять, індивідуальної форми навчання, обліковий склад) До 31.08 Д

ЗДНВР

4. Проведенняінструктажів щодо  ведення шкільної документації До 31.08 ЗДНВР
5. Опрацювання  методичних рекомендацій щодо використання у 2018-2019 н.р.: навчальних програм, підручників та навчальної літ. До 31.08 4тиж. Д ЗДНВР
6. Організація методичної роботи. Планування роботи методичної ради. До 31.08 ЗДНВР Наказ
7. Підготовка матеріалів та методичних рекомендацій щодо   планування виховної роботи з учнями 1 – 11 кл. та їх батьками на 2018-2019 н.р. До 31.08 ЗДНВР
8. Розробка рекомендацій і надання  методичної допомоги щодо підготовки  і проведення першого уроку. До 31.08 ЗДНВР

КМО

9. Підготовка школи до перевірки щодо початку навчального року (згідно з пам’яткою). До 31.08 Д
10. Стан  проходження медогляду персоналом школи. До 31.08 МС Інформація
11. Організація правоосвітньої  та правовиховної роботи у 2018-2019 н.р. До 31.08 ЗДНВР Наказ
12. Організація  роботи з охорони праці та безпеки життє-діяльності у 2018-2019 н.р. І тиж. ЗДНВР Наказ
13 Формування варіативної частини робочого навчального плану на 2018-2019 н.р. До 31.08 Д Наказ
14 Організація роботи щодо  заборони користування мобільними телефонами під час навчальних занять 4 тиж ЗДНВР Наказ
15 Організація роботи школи з військово-патріотичного виховання учнів Пр.міс ЗДНВР Наказ

Видати накази :

1 Про розподіл функціональних обов’язків між директором і ЗДНВР школи. Д
2 Про призначення класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами та майстернями. Д
3 Про тарифікацію вчителів (розподіл навантаження між педагогічними працівниками та організація позакласної роботи в навчальному році)  Д
4 Про структуру і організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 навчальному році ЗДНВР
5  Про організацію роботи  школи з військово-патріотичного виховання учнів ЗДНВР
6 Про проведення моніторингу рівня якості знань, умінь та навичок у навчальному році ( за І,ІІ семестри, рік). ЗДНВР
7 Про організаціюправоосвітньої  та правовиховної роботи у 2018-2019 н.р. ЗДНВР
8 Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2018-2019 н.р. ЗДНВР
9 Про відповідальність  за збереження життя і здоровяучасників навчально-виховного процесу ЗДНВР
10 Про формування варіативної частини робочого навчального плану на 2018-2019 н.р. ЗДНВР
11 Про заборону користування мобільними телефонами під час навчальних занять ЗДНВР

 

В Е Р Е С Е Н Ь

 

№ п\п ЗАВДАННЯ І

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

 

Відповіда-льні

 

Тип узагальне-ння контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1. Організувати постійний контроль за здобуттям повної загаль­ної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти.

Комплектація класів.

До 15.09 ЗДНВР
2. Забезпечення виконання  принципів Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової, базової     середньої освіти З  01.09 ЗДНВР Метод  рекоменд
3. Затвердження режиму роботи на 2018-2019 навчальний рік відповідно до статуту школи. До 05.09 Д Наказ
4. Виявлення учнів, що не приступили до навчання без поважної причини.

Рейд «Урок».

1-2 тиж. СП Акт
5. Соціальна паспортизація класів. Пр. міс. СП Паспорти
6. Поновлення банку даних учнів пільгових категорій. 1-2 тиж. СП Банк даних
7. Охоплення учнів 10-11-х класів профільним навчанням, навчання в МНВК До 05.09. ЗДНВР Заяви

Наказ

8. Працевлаштування й продовження навчання  учнів  9-х    класів та випускників 11-х класів. 1 тиж. ЗДНВР

КК

Наказ
9. Організація роботи   гуртків   (плани роботи). До10.09 ЗДНВР Наказ
10. Складання статистичної звітності. 05.09 ЗДНВР Звіти
11. Перевірка упорядкування особових справ учнів. 05.09 КК

ЗДНВР

12. Організація здорового харчування. Затвердження розпорядку роботи їдальні. 1 тиж. ЗДНВР

МС

Наказ
13. Координація планів роботи психолога, соціального педагога, бібліотекаря До 10.09 ЗДНВР Індивід. консул.
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Організація навчального процесу (оформлення і затвердження розкладу та документації). До 12.09 ЗДНВР Розклад занять
2. Організація роботи щодо продовження участі в інноваційному проекті  «Гармонія інтелекту та здоров’я», спрямованого на запровадження музико- терапевтичної  педагогіки «ПіснеЗнайка». До 10.09 ЗДНВР Методичні рекомендації
3. Організація роботи щодо продовження участі  в науково-педагогічному

проекті «Інтелект України».

До 10.09 ЗДНВР Методичні рекомендації
4. Перевірка стану забезпеченості учнів підручниками. 1тиж. ЗДНВР Інфор.
5. Організація індивідуального навчання учнів. 1-2 тиж. ЗДНВР Наказ
6. Організація роботи з обдарованими дітьми. 3 тиж. ЗДНВР Наказ
7. Виявлення серед учнів 8-11-х класів таких, які бажають брати участь у науково-дослідницькій роботі Упродовж

місяця

ЗДНВР

Керівник секції МАН

Анкетування
8. Ведення щоденників учнями 3-11-х класів. 2 тижд. ЗДНВР Рекоме-ндації
9. Організація роботи групи продовженого дня 1 тиж. ЗДНВР Наказ
10. Організація участі  у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Розвиток життєвої

компетентності особистості в

умовах освітніх трансформацій:

виховний, психологічний,

інклюзивний виміри».

До 20-21.09

ХАНО

ЗДНВР Рекоме-ндації
11. Організація роботи  щодо

запровадження STEM-навчання на засадах особистісно

зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів

Упродовж

місяця

ЗДНВР

Керівник проблемн

групи

Рекоме-ндації
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1. Планування роботи вчителів   (календарні  та поурочні плани). До 05.09  В-П Індивід. консул.
2. Контроль за наявністю календарно-тематичних та поурочних планів їх відповідності навчальному плану та програмі. До 10.09 ЗДНВР Індивід. реком.
3. Інструктивно-методична нарада для   молодих учителів,   індивідуальна  робота з ними. 1тиж. ЗДНВР
4. Нарада в присутності директора. 4 тиж. ЗДНВР Протокол
5. Організація роботи клубу «Молодий вчитель» 3 тиж ЗДНВР План
6. Корегування перспективного плану  атестації педпрацівників на навчальний рік. 2 тиж. ЗДНВР План
7. Створення атестаційної комісії. 2 тиж. Д Наказ
8. Засідання методичної ради. 3 тиж. ЗДНВР Протокол
9.
Організація проведення психолого-педагогічного семінару  «Вплив освітнього середовища на формування всебічно розвиненої особистості»
4 тиж. ЗДНВР

КМР

Керівник

семінару

План
10. Організація роботи ШМО, творчих груп із питань аналізу  попереднього досвіду роботи, завдань на  навчальний рік, планування роботи відповідно до вимог навчальних програм. До 15.09 КМО План
11. Проведення   засідання  ШМО вчителів початкових класів «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи» 2тиж. Картавих  О.В. Протокол
12 Організація участі педагогів у роботі   конференцій, семінарів, тренінгів,   у національних, соціальних   проектах Постійно ЗДНВР Методичні рекомендації
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1

2

Місячник фізичної культури, спорту та здорового способу життя  (за окремим планом) Пр. міс. ЗДНВР

ВФ,КК

1-11 кл.

План
3 Узгодження планів роботи класних керівників на І семестр. 1 тиж. ЗДНВР Індивід. консул.
4 Проведення свята Першого дзвоника та Першого уроку. 01.09 ККПО ЗДНВР Наказ
5 Урок-знайомство першокласників зі школою «Зустріч зі школою» 01.09 КК

1-х кл.

6 Загальношкільний диктант, присвячений Дню грамотності До 08.09 ЗДНВР

В-П

7 Заходи до Дня партизанської слави.

Відкрита виховна година,10 А

4 тиж. КК

1-11 кл.

10-А кл.

8 Взяти участь у нараді відповідальних за туристсько-краєзнавчий та військово-патріотичний напрями роботи в навчальному закладі 7.09 ЗДНВР

Керівники гуртків

9 Організувати учнів до участі у районному турнірі «Школа безпеки» 28.09 ЗДНВР

Педагог-організат

10 Організація учнівського самоврядування школи.

Проект  «Лідерські кадри» (формування класних та шкільного самоврядування)

4 тиж. ПО

ЗДНВР

Наказ
11 Школа-тренінг лідерів учні-вського самоврядування. ІІ тиж ПО План БДЮТ
12 Аналіз забезпечення учнів підручниками. 1 тиж. БК Звіт
13 Спортивний калейдоскоп «Велич українського спорту» 1-2 тиж БК
14 Книжкова виставка до Дня знань «Навчатися можна цікаво». 1 тиж БК
15 Книжкова виставка до Дня знань «Василь Сухомлин-ський  – дітям та дорослим». 4 тиж БК
16 Оформлення  у класних аудиторіях куточків з прав дитини. 3 тиж КК

1-11 кл.

17 Організація роботи щодо зайнятості дітей і підлітків організованими формами позашкільної освіти у першу чергу тих, які перебувають на внутрішкільному обліку 2 тиж КК 1-11 кл.
18 Стартування акцій «Грані добра». Написання листів привітання вимушено переселеним  дітям та їх родинам 4 тиж

До 10.09

КК 1-11кл.

ПО

КК5-6 кл.

19 Організація профорієнта-ційної  роботи    та діяльнос-тіклубу «Людина професії» 2 тиж ЗДНВР Наказ
20 Виховні години щодо дотримання статуту школи та правил внутрішньо- шкільного розпорядку 1 тиж КК 1-11кл. Маршрутні листи
21 Конкурс дитячого малюнка на асфальті до Міжнарод-ного дня миру «Ми за мир, за єдину Україну» 2 тиж ПО

КК 1-4кл.

22
Флешмоб до Дня миру «Голуб миру»
21.09
ПО, КК 8-10 кл.
23
Підготовка до участі у районному етапі Всеукраїнської експедиції  «Моя Батьківщина – Україна», брейн-рингу «Історія рідного краю»
До 15.10
До 08.10
Учителі географіїкерівник  гуртка
24
Підготовка до районного турніру з військово-прикладних видів спорту «Сьогодні козачата – завтра джури»
До 12.10
Керівник  гуртків
25
Організація  роботи клубу «Ділог»
Пр. міс.
Керівник
клубу
26
Квест-естафета  «Під блакитним небом Херсонщини»
4 тиж
ПО  КК
6-7 кл.
27
Виховний захід, присвячений життю та творчості П. Куліша

– Круглий стіл  для 10-11-х кл.

КК 9 А,Б

учителі укр літ

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Упровадження в навчально-виховний процес «Шкільної медіації» для розв’язання конфліктних ситуацій Постійно ПС
2 Психологічний супровід соціальної адаптації молодших школярів 1-2 тиж ПС
3 Психолого-педагогічний супровід  учнів при переході з початкової до середньої школи. 2-3 тиж ПС, КК

ЗДНВР

4 Психолого-педагогічний консиліум для вчителів, що викладають у 5-х класах «Наступність у навчанні» 4 тиж. СП, ПС КК 5-х класів

ЗДНВР

5 Організація роботи консультативного пункту «Трикутник партнерства»

для дітей, батьків та вчителів»

2-3 тиж. ПС

СП

6 Психокорекційні ігри для п’ятикласників, що розвивають особистісні можливості дитини (Л.В. Туріщева) 3-4 тиж ПС
7 Бесіда з учнями з використанням інтерактивних технологій щодо дбайливого ставлення до життя «У чому моя унікальність» 3тиж ПС
8 Організація роботи шкільної ради профілактики правопорушень 1 тиж ЗДНВР Наказ
9 Години психолога Щотижня ПС
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Виховна година «Мій шлях до школи» (заповнення маршрутних листів руху учнів до школи, правила внутрішкільного розпорядку) 1 тиж КК
2 Тиждень безпеки життєдіяльності.Відкрита виховна година.   2-А кл 3 тиж. КК

1-11 кл.

2-А кл.

3 Організація рухливих ігор на перервах та уроках в школі. КК

ВФ

4 Проведення ввідного інструктажу на робочому місці, повторного, позапла-нового, цільового інструкта-жів учнів та працівників. 1 тиж. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

5 Бесіда «Профілактика побутового травматизму». Пр. міс. КК

1-11 кл.

6 Вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. 1 тиж. КК1-11 кл.
7 Організація роботи спортивних секцій. Пр. міс ВФ
8 Провести «Осінній крос»     (5-9 кл; 10-11 кл.). 2 тиж. ВФ
9 Спортивне свято «Веселі старти» для учнів 2-4 кл. 3 тиж. ВФ, КК

2-4 кл.

10 Фізкультхвилинки   під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД. Щоденно Вч. поч.

класів

11 Організація роботи  наркопосту 2 тиж ЗДНВР Наказ
12 Змагання «Старти надій»,5-7кл 4 тиж. ВФ
13 Спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту. 09.09. ВФ

ПО

14 Перевірка стану ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності вчителями фізичної культури 4 тиж. ЗДНВР Індиві-дуальнібесіди
15 Контроль за проходженням медичного огляду учнями. Аналіз карток здоров’я учнів 1-2 тиж. МС Листок здоровя

16

Виконання санітарно-гігієнічних норм, забезпечення НВП. 1 тиж. МС
17 Організація харчуванняучнів. 1 дек. МС Наказ
18 Продовження роботи спортивно-оздоровчого  клубу  «Нехворійко» для учнів початкових класів. 1 тиж. Кер. Клубу План
19 Заняття  клубу «Нехворійко»: «Подорож до країни Здоровя». 3 тиж. Вороніна О.В.
20 Організація роботи спеціальних медичних груп До 10.09 ЗДНВР Наказ
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Складання координаційного плану взаємодії та співпраці з різними організаціями та установами. 2 тиж. ЗДНВР План
2 Класні батьківські збори «Побудова психолого-педагогічного контакту між вчителями, батьками, учнями». 4тиж. КК

1-11 кл.

3 Засідання батьківського комітету  щодо формування органів батьківського самоврядування. 4 тиж. Д

ГБК

4 Засідання ради школи. 4 тиж. ГР
5 Батьківські збори для батьків 1-х класів «Початок шкільного навчання – важливий етап у житті дитини». 4 тиж. КК

ПС

6 Організація рейдів у сім’ї учнів з метою вивчення умов проживання, організації дозвілля. Постійно КК
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Проведення щорічної інвентаризації матеріальних цінностей та створення комісії. 4 тиж ЗДГР
2 Оснащення комп’ютерів ЗНЗ спеціалізованими програ-мами для користування сайтами   Internet – мережі 2 тиж ЗДГР

Учителі інфор

матики

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Попереджувально-тематичний контроль :

– виконання рекомендацій  МОН України до:

планування профільного навчання відповідно до програм;

– якість оформлення класної документації;

– внутрішній розпорядок,  дотримання правил статуту.

2-3 тиж. Д   ЗДНВР Індив бесіди
2 Загальний оглядовий контроль з метою перевірки організованості початку н.р. 1 тиж. ЗДНВР Інформація
3 Перевірка дотримання  санітарно-гігієнічних норм у класах (освітлення, чистота,  стандарти меблів) 2 тиж Д

МС

Індив.

бесіди

4 Дотримання учнями та вчителями безпеки життєдіяльності на уроках. Пр. міс. ЗДНВР Індив.

бесіди

5 Проведення діагностичних контрольних робіт з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з основ наук 2-3тиж. ЗДНВР Наказ
6 Контроль за відвідуванням учнями навчального закладу та виявлення учнів, що не приступили до навчання без поважних причин. Пр. міс. ЗДНВР Журнал обліку
7 Аналіз працевлаштування й продовження навчання  учнів  9-х    класів та випускників 11-х класів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
8 Організація семестрових письмових робіт на І півріччя 4 тиж. ЗДНВР Графік
9 Організація  чергування по школі адміністрації  та вчителів І тиж ЗДНВР Наказ
10 Організація роботи з обдарованими дітьми ІІ тиж ЗДНВР Наказ
11  Організація профорієнта-ційної роботи  та діяльності клубу «Людина професії» До 15.09 ЗДНВР Наказ
12 Організація гурткової роботи До 15.09 ЗДНВР Наказ
13 Стан обліку дітей-сиріт, напівсиріт, багатодітних та малозабезпечених. До 15.09 ЗДНВР Інформація

 

Видати накази:

1 Про  зарахування-вибуття учнів. Д
2 Про організацію початку нового навчального року (структура навчального року, режим роботи школи). Д
3 Про організацію роботи груп продовженого дня. ЗДНВР
4 Про створення атестаційної комісії. ЗДНВР
5 Про організацію роботи шкільної бібліотеки. ЗДНВР
6 Про дотримання правил протипожежної безпеки. ЗДНВР
7 Про організацію індивідуального навчання учнів. ЗДНВР
8 Про організацію роботи спеціальних медичних груп. Д
9 Про стан проведення обліку дітей у мікро-районі школи на початок навчального року. ЗДНВР
10 Про результати діагностичних контрольних робіт з основ наук (з української мови, математики). ЗДНВР
11 Про організацію учнів 10-х класів до МНВК. ЗДНВР
12 Про організацію  чергування по школі адміністрації  та вчителів ЗДНВР
13 Про організацію роботи з обдарованими учнями ЗДНВР
14 Про організацію харчування  учнями школи. ЗДНВР
15 Про організацію гурткової  роботи ЗДНВР
16 Про організацію роботи шкільної ради профілактики правопорушень ЗДНВР
17 Про організацію роботи  наркопосту ЗДНВР
18 Про організацію учнівського самоврядування школи. ЗДНВР
19 Про організаціюпрофорієнтаційної роботи  та діяльності клубу «Людина професії» ЗДНВР
20 Про аналіз працевлаштування й продовження навчання  учнів  9-х    класів та випускників 11-х класів. ЗДНВР

 

Ж О В Т Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Вивчення відвідування учнями навчального закладу та виявлення тих, що не приступили до навчання без поважних причин Пр. міс. КК

СП

ПС

Акти
2 Вивчення відвідування уроків учнями 10-11 кл. Пр. міс. КК

СП

Індивід. бесіди
3 Адаптація учнів 5-х класів     до нових умов навчання у школі ІІ ступеня. Пр. міс. ЗДНВР

КК

ПС

Інформ.
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Предметний місячник фізико-математичного циклу (за окремим планом) Пр. міс. ЗДНВР

КМО

План

Звіт

2 Організація проведення та аналіз результатів І туру предметних олімпіад. З 05.10 ЗДНВР Наказ
3 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до організації та управління самостійною діяльністю учнів  на уроках хімії Упродовж місяця ЗДНВР

КМО

Наказ
4 Круглий стіл проблемної групи з профільного навчання «STEM-освіта: формування ключових компетентностей для життя». 3 тиж Керівник

проблем

ної

групи

Інформа

ція

5 Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з укр. мови Пр. міс. ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди
6 Національно-патріотичне виховання на уроках курсу «Я і Україна». Пр. міс. ЗДНВР Наказ
7 Оформлення стенду «ЗНО-2019», поновлення інформації впродовж року,подання інформації на сайт школи. Постійно ЗДНВР Інформація
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Проведення у школі конкурсу «Учитель року». 2тиж ЗДНВР Метод рекоменд
2 Інструктивно-методична нарада «Про проведення олімпіад». 1 тиж ЗДНВР
3 Нарада в присутності директора. 4 тиж. Д Протокол
4 Організаційна роботу по підготовці до проведення атестації вчителів 2 тиж. ЗДНВР Наказ
5 Створення творчої групи з підготовки до педагогічної ради у листопаді.  4 тиж. ЗДНВР Наказ
6 Оновлення інформації шкільного сайту. Метод. рекомендації «Організація підготовки до ЗНО». 4 тиж. ЗДНВР Інформація
7 Заняття клубу молодого вчителя «Планування навчального матеріалу. Особливості викладання предметів» 2тиж. Керівник клубу Інформація
8 Засідання творчої групи вчителів початкових класів «Використання гри для формування предметних компетентностей учнів 1 – 4 класів» ІІІ тиж Керівник творчої групи
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник правового виховання (за окремим планом).

Відкрита виховна година(4-Б кл.)

Пр. міс. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

4-Б кл.

2 Книжкова виставка з правового виховання   «Абетка громадянина» 2-3 тиж БК
3 Виховна година «Активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю держави» Пр. міс. КК

1-11 кл.

4 Акція «Турбота» до Міжнародного дня людей похилого віку. 01.10. КК
5 Засідання клубу «Діалог» з теми «Права людини-найвища соціальна цінність». 3 тиж Керівник
6 Святковий концерт  до Дня  вчителя. І тиж ПО

ЗДНВР

7 Заходи до Дня визволення Новотроїцького району від фашистських загарбників.

Виховна година, 8-Бкл.

Пр. міс. КК

1-11 кл.

КК

8-Б кл.

8  Екскурсія «Мої перші кроки до шкільної бібліотеки» (1 кл) Пр. міс. Бк

КК

9 Виставка-подорож козацькими шляхами  «Щоб козацька слава повік не пропала» 2 тиж БК
10 Заходи з військово-патріотичного виховання до Дня українського козацтва   2-В кл. 2 тиж. ЗДНВР

КК

2-В кл.

11 Конкурс «Козацькі розваги» (8-9 кл.) ПО

8-9 кл.

12 Конкурсно-розважальна програма «Осінній бал»(9-11) 3 тиж ЗДНВР

ПО, КК

13 Участь у районному фестивалі  народного гумору та пісні  «Козаки сміються та співають» 10.10 ЗДНВР

ПО

КК

14 Районний етап обласного конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля -Україна» До 10.10 ЗДНВР

ПО

15 Районний етап Всеукраїн-ського конкурсу фото-аматорів  «Моя Україна» До 26.10 ЗДНВР

Учителі мистецт

16 Підготовка до районного конкурсу  майстрів художнього читання «Я читаю Григорія Сковороду» До 01.11 ЗДНВР

Учителі укр літ

17 Конкурс лідерів учнівського самоврядування «Діти створюють країну» До 01.11 ПО
V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Контроль за зовнішнім виглядом учнів, відвідуванням ними уроків Пр. міс. СП
2 Занаття з профілактики насиллчя  «Стоп агресії» (6-7-х кл) 3 тиж ПС
3 Заняття з елементами тренінгу «Ні – булінгу у школі» (8-9 кл.) 4 тиж. КК

ПС

4 Діагностика ставлення до правової дійсності (8-9 кл.) 4 тиж. ПС

СП

5 Діагностика психологічної готовності першокласника до навчання у школі 3-4 тиж. ПС
6 Координація роботи ради школи з питання попере-дження девіантної поведі-нки учнів  з групи ризику. Постійно ГРШ

ПС

СП

7 Проведення рейдів в сім¢ї  учнів з метою надання допомоги батькам у спіл-куванні та взаєморозумі-нні з підлітками, які мають складний характер. Постійно ЗДНВР

КК

8 Засідання шкільної ради профілактики правопорушень. 4 тиж. СП Протокол
9 Година спілкування «Молодь і протиправна поведінка» (10-11 кл.) 3-4 тиж. СП
10 Години психолога Щотижня ПС План
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 День здоров’я і фізичної культури. 1 тиж. ВФ
2 Інформація про побутовий травматизм за ІІІ квартал . 05.10 ЗДНВР Звіт
3 Інструктаж по збереженню здоров’я та життя дітей на період осінніх канікул. 4 тиж. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

4 Бесіда з циклу бесід «Безпечне користування електрогазоприладами у побуті». Пр. міс. КК

1-11 кл.

5 Бесіда «Профілактика побутового травматизму». Пр. міс. КК

1-11 кл.

6 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч. поч.

класів

7 Змагання з міні-футболу

(6-7 кл.; 8-9 кл; 10-11 кл.)

3 тиж. ВФ
8 Засідання  клубу «Нехворійко»: «Вогонь наш ворог – вогонь наш друг» Пр. міс. Картавих О.В.
9 Рейди – перевірки санітарно-гігієнічного  стану навчальних аудиторій школи. Пр. міс. МС
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Організувати та спланувати роботу батьківського університету на новий навчальний рік. 2 тиж. ЗДНВР

КБУ

2 І засідання батьківського університету  «Умови успішного виховання в сім’ї: єдність вимог дорослих до дітей, атмосфера злагоди і довіри». 3 тиж. ЗДНВР

КБУ

3 Організація рейдів у сім’ї учнів. Упродовж місяця КК

1-11 кл.

4 Індивідуальні бесіди з  батьками щодо організації процесу навчання. Упродовж місяця КК 1-11 кл.
5 Інформація на сайт школи «ІКТ — миттєвий доступ до інформації і знань» 2 тиж Відповідальний
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Організація роботи з поповнення кабінетів  ТЗ. Пр. міс. Зав.каб.
2 Аналіз поповнення матеріальної бази навчальних кабінетів 3 тиж ЗДНВР

Зав каб.

Інформа

ція

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Про адаптацію учнів 5-х класів     до нових умов навчання у школі ІІ ст. Пр. міс. ЗДНВР Інформа

ція

2  Адміністративний контроль за станом веде-ння шкільної документації. Пр. міс. ЗДНВР Індивід. бесід.
3 Здійснення особистісно орієнтованого підходу до організації та управління самостійною діяльністю учнів  на уроках хімії Пр. міс. ЗДНВР Наказ
4 Аналіз забезпечення учнів підручниками 3 тиж ЗДНВР Інформація
5 Національно-патріотичне виховання на уроках курсу «Я і Україна». Пр. міс ЗДНВР Наказ
6 Стан ведення та перевірки зошитів з української мови Пр. міс. ЗДНВР Індивід

рекоменд

 

 

 

Видати накази:

1 Про організацію та проведення шкільних олімпіад з базових дисциплін. ЗДНВР
2 Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році. ЗДНВР
3 Про  проведення   педагогічної ради у листопаді. ЗДНВР
4 Про проведення у школі конкурсу «Учитель року». ЗДНВР
5 Про призначення  відповідального за проведення  та підготовку до ЗНО ЗДНВР
6 Про здійснення особистісно орієнтованого підходу до організації та управління самостійною діяльністю учнів  на уроках хімії ЗДНВР
7 Про національно-патріотичне виховання на уроках курсу «Я і Україна». ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л И С Т О П А Д

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Рейди-перевірки відвідування школи  учнями 8-9 класів. Пр.міс СП

КК

2 Координація роботи вчителів та класних керівників з учнями, які мають труднощі у навчанні. Пр. міс ЗДНВР

ПС

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Декада предметів естетичного циклу (за окремим планом). Пр. міс. ЗДНВР

КМО

2 Організація проведення другого туру предметних олімпіад. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
3   Тиждень української писемності та мови 2 тиж. ЗДНВР

КМО

План
4 Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з математики. Пр. міс. ЗДНВР Індивід бесіди
5 Класно-узагальнювальний контроль 10-х класів Пр. міс ЗДНВР Наказ
6 Розвиток пізнавального інтересу  особистості учня  під час навчально-виховного процесу у початковій школі. Пр. міс ЗДНВР Довідка

на педраду

7 Результативність участі учнів у шкільних олімпіадах та робота з обдарованими. Пр. міс ЗДНВР Довідка
8 Організація участі  у Всеукраїнському конкурсі  учнівської творчості, що проводиться під гаслом «Обєднаймося ж, брати мої» З 01.11 по 15.02 ЗДНВР

Керівник МО

Метод рекомендації
9 Організація проведення  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика Пр. міс ЗДНВР Наказ
10 Використання рольової гри при навчанні діалогічного мовлення на уроках іноземної мови Пр. міс. Керівник МО Інформація на МР
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Продовження роботи атестаційної комісії: відвідування уроків, позакласних заходів, індивідуальні консультації. Пр. міс ЗДНВР Інформація
2 Інструктивна  нарада з керівниками гуртківщодо організації роботи з учнями та її результативності. 1 тиж. ЗДНВР
3 Організація проведення захисту науково-дослід-ницьких робіт членів МАН. 1 тиж. ЗДНВР Метод рекомен
4 Педагогічна рада

(за окремим планом).

3 тиж. Д Протокол
5 Педагогічні читання «Шляхи реалізації нового Закону України «Про освіту» в контексті забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору». 4 тиж. КМР
6 Нарада при директорі. 4 тиж. Д Протокол
7 Засідання методичної ради 1 тиж КМР Протокол
8 Тиждень наставництва (для малодосвідчених учителів) 3 тиж КМР
9 Проведення чергових засідань ШМО «Нова українська школа: формування соціальної та громадянської компетентності учнів» 4 тиж К МО Протокол
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник морально-етичного виховання (за окремим планом).Відкрита виховна година (6-В кл.) Пр. міс. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

6-Вкл.

2 Засідання учнівського парламенту. 3 тиж. ПО
3 Тиждень молодіжного руху до Всесвітнього дня молоді. 2 тиж. ЗДНВРПО
4 Заходи до Міжнародного дня толерантності. (1-11 кл.) 16.11. КК

1-11 кл.

5 Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 4 тиж. КК

5-11 кл.

6 Участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку». 4 тиж. КК

1-11 кл.

7 Тиждень української писем-ності та мови (за планом)

Тематичні класні години до Дня української писемності.  «Я знаю: мова мамина свята, в ній вічний, незнищений дух народу», 4-А кл.

1-2 тиж КК

1-11 кл.

4-А кл.

8 Заходи до Всесвітнього дня дитини. Виховна година, 4-В 20.11. КК 1-11 кл.4-В
9 Книжкова виставка-премєра  «Літературна Європа» 1 тиж Бк
10 Мовомікс «Українська говірка – як ми говоримо»  2 тиж Бк
11 Тематична полиця «Незалежності й Свободи вітер вирвався на волю» 4 тиж Бк
12 Підготовка до районного етапу  Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію з активним способом пересування «Мій рідний край». 1  тиж

9.11

Керівники гуртків
13 Участь у районній  виставці декоративно-прикладного мистецтва «Таврійські умільці» 26.11 ПО
14 Ефективність роботи органів самоврядування Пр. міс. ЗДНВР Метод рекомен
V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Анкетування учнів 8-9 кл. «Чи обираєш ти здоровий спосіб життя?».  2-4тиж. СП
2 Профорієнтаційне консультування учнів

«Твоя професія»

Пр. міс. ПС.
3 Діагностика суїцидальних нахилів (опитувальник Лусканової) – 8-9 кл. 1-3 тиж. ПС
4 Організація профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнівської молоді, активізації індивідуально-профілактичної роботи з учнями, які опинилися у  СЖО Пр. міс. СП Інформація
5 Бесіда з елементами тренінгу «Цінності у моєму житті» (профілактика суїцидальної поведінки) Пр. міс. ПС

СП

6 Години психолога Щотижня ПС
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Місячник протипожежної безпеки (за окремим планом).

Відкрита виховна година

(2-Б кл.)

Пр. міс. КК

1-11 кл.

КК

2 Б кл

2 Бесіда з учнями про особисту гігієну в школі. Пр. міс. КК
3 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч. поч. кл.
4 Провести спортивні змагання: – шкільне чотириборство (5-11 кл.)

–    з настільного тенісу (6-11)

Пр. міс. ВФ
5 Тиждень здоров’я 2 тиж. МС
6 Бесіди з учнями «Профілактика простудних захворювань» 2тиж. МС
7 Засідання клубу «Нехворійко» «Харчування і здоровя». 2тиж. Стаднік Л.В.
8 Перевірка ведення журналів інструктажів з безпеки життєдіяльності завідуючими навчальними кабінетами та майстернями. 4 тиж. ЗДНВР Індиві-дуальні бесіди
9 Запобігання травматизму взимку 4 тиж ЗДНВР Інд бесід

Наказ

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Консультації для батьків з питань  «Сімейне виховання без конфліктів і покарань» Постійно КК

ПС

2 Класні  батьківські збори «Самооцінка дитини та роль батьків у її формуванні» 3 тиж. КК
3 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
4 Індивідуальні бесіди з учнями, батьками «Індивідуальний підхід до дітей в умовах сім’ї». Постійно КК
5 Засідання клубу «Людина професії» 3 тиж Керівник
6 Проведення батьківських зборів  щодо вибору предметів та реєстрації на ЗНО 4  тиж ЗДНВР КК
7 Інформація на сайт школи «Кримінальні дива віртуального світу»
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1   Акція «Збережемо шкільне майно». Пр. міс ЗДГР
2 Рейд-перевірка збереження шкільного майна. Пр. міс. ЗДГР Інформація
3 Підготовка до роботи школи в зимовий період Пр. міс. ЗДГР Інформація
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Класно-узагальнювальний контроль 10-х класів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
2 Проведення заходів до Дня української писемності. 1-2 тиж. ЗДНВР

КМО

Звіт
3 Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів з математики. Пр. міс ЗДНВР Індивід бесіди
4  Про підготовку до роботи школи в зимовий період. Пр. міс ЗДНВР Інфор

мація

5 Результативність участі учнів у шкільних олімпіадах та робота з обдарованими. Пр. міс ЗДНВР Довідка

на нараду

6 Стан ведення щоденників Пр. міс ЗДНВР Наказ
7 Про розвиток пізнавального інтересу  особистості учня  під час навчально-виховного процесу у початковій школі. Пр. міс ЗДНВР Довідка на

педраду

8 Організація профілактичної роботи з попередження правопорушень та злочинів серед учнівської молоді Пр. міс ЗДНВР Довідка
9 Стан запобігання травматизму 4 тиж ЗДНВР Наказ

 

Видати накази:

1 Про підсумки проведення шкільних олімпіад та   участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад у 2018-2019 н.р. ЗДНВР
2 Про результати класно-узагальнюючого контролю 10-х класів. ЗДНВР
3 Про організацію  проведення  Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика ЗДНВР
4 Про стан ведення щоденників ЗДНВР
5 Про запобігання травматизму ЗДНВР

 

Г Р У Д Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Вивчення відвідування уроків учнями 6-7-х  класів. Превентивна робота. Пр. міс. СП Інформація
2 Уточнення й оновлення електронної бази даних навчального закладу 2 тиж. ЗДНВР
3 Перевірка організації навчання за індивідуальною формою (на виконання ст.37 п.3 Закону України  «Про освіту») 3 тиж ЗДНВР Інформація
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Проведення предметного місячника історії та правознавства (за окремим планом) Пр. міс. ЗДНВР

КМО

План
2 Проведення тижня курсу «Захист Вітчизни» (за окремим планом). 3 тиж. ЗДНВР План
3 Стан реалізації принципу  єдності навчання, виховання і розвитку особистості  на уроках української та зарубіжної  літератури Пр. міс. ЗДНВР

Керівники МО

Наказ

Інформація

на нараду

4 Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів у початк класах Пр. міс. ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди
5 Формування навичок здорового способу життя учнів у виховній роботі школи. Пр. міс. ЗДНВР Довідка на нараду
6 Проведення уроку-практикуму для учнів 11-х класів щодо реєстрації на основну сесію  ЗНО 3 тиж ЗДНВР Інформаційні листки
7 Створення інформаційного стенду «Рейтинг  досягнень  учнів в олімпіадах, конкурсах по класах». До 25.12 ЗДНВР Інформація
8 Організація участі учнів у Всеукраїнському конкурсі «Я-європеєць» Пр.міс.

До 10.01

ЗДНВР

Керівник МО

9 Дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів у початк класах Пр. міс. ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Нарада-практикум класних керівників з  планування на ІІ семестр 2 тиж. ЗДНВР
2 План проведення зимових канікул. Надання  необхідної допомоги дітям з девіантною поведінкою  в організації їх дозвілля. 3 тиж. ПО

КК

3 Нарада в присутності директора. 3 тиж. Д Протокол
4 Вивчення системи роботи вчителів,  що атестуються. Пост. ЗДНВР
5 Підготовка учнів до участі   в ІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Пр. міс. Кер. МАН Інформа-ція
6 Психолого-педагогічний семінар  «Застосування ключових ідей педагогіки В.Сухомлинського в контексті реалізації Нової української школи» 3тиж. Керівник

семінару

ПС

План
7 Вивчення і ознайомлення з педа-гогічними можливостями молодих учителів. Робота клубу «Молодий вчитель» Пр. міс. ЗДНВР Інформація на нараду
8 Районний етап щорічного обласного заочного конкурсу сценаріїв, методичних розробок, виховних заходів «Перлини натхнення» До 05.12 В-П Сценарії заходів
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГОКОЛЕКТИВУ
1 Місячник громадян-ського виховання

Виховна година,(3-Г кл.)

Пр. міс. ЗДНВР

КК

3-Г кл.

2 Заходи щодо проведення Всеукраїнського тижня права.

Виховна година (10-Гкл)

Упродовж тижня ЗДНВР

Піщансь-

кий О.М.

КК 10-Г

План
3 Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної деклараці прав людини Упродовж тижня КК

Учителі історії, правозн.

4 Година спілкування «Права людини в Україні» Упродовж тижня КК 1-11 кл.
5 Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДОМ: уроку на тему«Заради життя»(1-8 кл), «Захисти себе від ВІЛ» (9-11 кл.) 01.12. КК
6 Акція «Лист Святому Миколаю». (5  кл.). Пр.міс. КК

ПО

7 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Виховна година(10-Б кл )

2-3тиж. КК

1-11 кл.

КК 10-Б кл.

8 Конкурс «Козацька слава». 10-11 кл. 06.12. Вч. ФК

ПО

9 Організація та проведення новорічних ранків, вечорів. Пр.міс. ЗДНВР

ПО

10 Заходи до Дня Святого Миколая. 2-3 тиж. ПО, КК

1-4 кл.

11 Участь в обласній акції «Допоможемо зимуючим птахам». Пр.міс. ЗДНВР

ПО

КК

12  Участь в обласній екологічній акції «Букет замість ялинки» Пр.міс. ЗДНВР

ПО

В-П

13 Тематичні заходи до Дня Збройних Сил України 06.12. КК

1-11 кл.

14 Засідання клубу «Діалог». Круглий стіл «Державна  політика  України в умовах сьогодення» 1 тиж Керівник

Клубу

15 Очний етап районного конкурсу лідерів учнівського самоврядування «Діти створюють країну» 04.12 ЗДНВР
ПО
16 Районний етап обласного конкурсу новорічних композицій «Альтернативна ялинка» До 10.12 ЗДНВР

В-П

17 Зимова круговерть «Дива Святого Миколая» 3 тиж БК
18 Акція «Подаруй книгу бібліотеці». Пр. міс. БК
19 Конкурс на кращу паперову сніжинку та ялинкову прикрасу, виготовлені власноруч Пр. міс. ПО

КК

5-11 кл.

20 Урок гуманності «Співчуття. Доброта. Милосердя». 1 тиж БК
V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Поради психолога «Безпека в сучасному світі» (інформація на сайт та стенд школи) 1 тиж. ПС
2 Тренінг з метою визначення власних життєвих цілей «Скриня мудрості» (8-9 кл.) 2-3 тиж. ПС
3 Діагностика учнів 9-10-х класів «Попередження ВІЛ/СНІД та венеричних захворювань» 1-3 тиж. ПС
4 Тренінг  для учнів 9-10 кл «Анти – СНІД» (Профілактика ВІЛ/СНІДу) 3 тиж. ПС
5 Заняття «Кібербулінг в учнівському середовитщі » (з учнями 6-7-х класів). 2 тиж. СП
6 Години психолога Щотижня ПС
7 Організація роботи соціально-психологічної служби. Пр. міс. ПС

СП

Інформація
8 Психологічна просвіта батьків щодо особливостей виховання і навчання дітей. Пр. міс. ПС

СП

Інформація
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Місячник боротьби з наркоманією та наркобізнесом. Відкрита виховна година (11-В кл) Пр.міс. СП

ПС

ПО

КК 11-Вкл

2 Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 1 тиж. Наркопост

КК

3  Інструктажі з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул. 3тиж. КК
4 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД щоденно Вч.поч.

класів

5

Випустити санітарний бюлетень на тему «Профілактика ВІЛ-СНІД» 1 тиж. МС
6 Організувати лекцію лікаря-інфекціоністаз учнями 9-11 кл. 1 тиж. МС
7 Бесіда лікаря-нарколога з  учнями 8-10 кл. 3 тиж. МС
8 Засідання клубу «Нехворійко» «Безпечний відпочинок узимку» 2 тиж. Кукушкіна К.Ю.
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Класні батьківські збори

«Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню здоров’язберігаючого середовища у  школі».

3 тиж. КК

1-11 кл.

2 Засідання батьківського комітету 4 тиж. ГБК
3 ІІ засідання батьківського університету «Взаєморозуміння і взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми?» 3 тиж К У
4 Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань організації дозвілля та дотримання ТБ 3-4 тиж КК
5 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
6 Засідання ради школи. 3 тиж. Д, ГРШ
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Організація генерального прибирання приміщень школи з метою дотримання норм гігієни праці. Щоче-тверга ЗДГР

КК

2 Санітарна просвіта техперсоналу «Профілактика кишкових інфекцій» Під час канікул МС
3 Акція «Подаруй книгу бібліотеці». Пр. міс. Бк
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Стан дотримання вимог щодо ведення та перевірки зошитів у початк класах Пр. міс. ЗДНВР

Керівник ШМО

Індив бесіди
2 Формування навичок здорового способу життя учнів у виховній роботі школи. Пр. міс. ЗДНВР Довідка
3 Проведення контрольних робіт з основ наук  за І семестр. 1тиж. Д

ЗДНВР

Наказ
4 Адміністративно-господарський контроль. Пр. міс ЗДГР Наказ
5  Адміністративний контроль щодо виконання навчальних програм 4 тиж. ЗДНВР Наказ
6 Про стан реалізації принципу  єдності навчання, виховання і розвитку особистості  на уроках української та зарубіжної  літератури Пр. міс. ЗДНВР Наказ
7 Проведення моніторингу ефективності  організації  та результативності підвищення кваліфікації педпрацівників 4 тиж. ЗДНВР Наказ
8 Про роботу клубу «Молодий вчитель» Пр. міс. ЗДНВР Довідка на нараду
9 Про стан психологічної просвіти батьків щодо особливостей виховання і навчання дітей. Пр. міс. ЗДНВР Довідка на нараду

 

 

 

 

 

 

Видати накази:

 

1 Про стан реалізації принципу  єдності навчання, виховання і розвитку особистості  на уроках української та зарубіжної  літератури ЗДНВР
2 Про результати контрольних робіт з основ наук за І семестр. ЗДНВР
3 Про  організацію та проведення новорічних свят. ЗДНВР
4 Про стан виконання навчальних програм ЗДНВР
5 Про проведення моніторингу ефективності  організації  та результативності підвищення кваліфікації    педпрацівників ЗДНВР
6 Про адміністративно-господарський контроль. Д

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С І Ч Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Вивчення відвідування уроків учнями 5-х класів. Превентивна робота. Пр. міс.  СП Інформація
2 Організація дозвілля учнів, які опинилися в складних життєвих обставинах Пр. міс. СП План
3 Співпраця з дошкільними навчальними закладами (екскурсії майбутніх першокласників до школи). Пр. міс. ЗДНВР

КК

4-х кл.

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Місячник вчителів зарубіжної літератури та російської мови. Пр. міс КМО План
2 Використання ІКТ у навчанні математики Пр. міс. ЗДНВР Довідка на МР
3 Стан ведення зошитів для контрольних робіт з української, російської мов. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
4 Класно-узагальнюючий контроль 5-х класів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
5 Корекційна роботу з питання розкладу уроків та графіків чергування. 1 тиж.    ЗДНВР
6 Участь учнів школи в обласних предметних олімпіадах, у ІІ турі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Пр.міс. ЗДНВР

КМО

керівники МАН

7 Моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру. 4 тиж. ЗДНВР Наказ
8 Організація  участі учнів у ЗНО, надання  консультацій  щодо реєстрації на проходження основної сесії. Пр. міс. ЗДНВР

КК 11 кл.

9 Організація участі учнів у Міжнародному конкурсі з українознавства для учнів 8-11-х кл. ЗНЗ Пр. міс. ЗДНВР

Керівники МАН

Наук-дослід. роботи
10 Організація участі учнів у   конкурсі авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж» Пр. міс. Учителі укр., заруб літ.
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Інформація до відділу освіти  про зміни в педагогічному  навантаженні вчителів у ІІ сем згідно з навчальним планом. 1 тиж. ЗДНВР
2 Погодження календарного планування на ІІ семестр. 1 тиж. ЗДНВР
3 Засідання методичної ради. 2 тиж. ГМР
4 Робота класних керівників з виконанням планів виховної роботи. 2 тиж. ЗДНВР
5 Проведення чергових засідань ШМО «Захист власної педагогічної системи  вчителями, які атестуються» (Методичний турнір) 2 тиж. КМО
6 Нарада в присутності директора. 3 тиж. Д
7 Участь педагогічних працівників  у районних методичних заходах. 1-2 тиж. ЗДНВР
8 Засідання творчої групи вчителів початкових класів  «Особливості формувального оцінювання учнів у Новій українській школі» 3 тиж Керівник

Ільонок Л.М.

9 Семінар-практикум «Нова українська школа: ІКТ та STEM-технології в освітньому процесі» 2 тиж Саньков О.В.

Шпак С.М.

10 Взаємовідвідування уроків, творчих майстерень вчителів, які атестуються 3-4 тиж
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Узгодження планів роботи класних керівників на ІІ семестр. 1 тиж. ЗДНВР
2 Місячник національного виховання  (за планом).

Відкрита виховна година,11А кл.

Пр. міс. ЗДНВР

КК

11-А кл.

3 Година спілкування «Людина професії», 9-11 кл. Пр. міс. КК 9-11 кл.
4 Засідання учнівського парламенту (здійснити корекційну роботу з планування заходів)). 4 тиж. ПО

ЗДНВР

5 Організація роботи щодо зайнятості дітей і підлітків організованими формами позашкільної освіти у першу чергу тих,які перебувають на внутрішкільному обліку 2 тиж КК

1-11 кл.

СП

ПО

6 Година історичної пам’яті про героїв Крут, 11 кл 29.01. Учителі історії
7 Виховні години   до Дня соборності України.

Виховний захід 5-А кл.

22.01. КК

1-11кл.

5 А кл.

8 Шкільний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж» 2 тиж ПО
9 Інформація на сайт школи «Культура користування мобільним зв’язком» 3 тиж Відповідал
10 Районний етап щорічної обласної тематичної виставки різдвяних композицій «Дотик янгола» 05.01 ЗДНВР

ПО,В-П

11 Виховна година. Героїчна сторінка  «Вічна слава в кетягах калини» 4 тиж Бк
12 Книжковий перегляд до Дня соборності України «Соборність – ланцюг єднання»  3-4 тиж Бк
13 Щорічний обласний конкурс фольклорного мистецтва «Україна колядує» Згідно з планом ЗДНВР

ПО

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Бесіда- консультація з учнями 4-5 кл.  «Інтернет: у чому його загадковість?» 4 т. СП
2 «Діагностична методика «СІС». Тест Голланда.

(психологічна готовність учнів до свідомого вибору профілю навчання) 9кл

3тиж. ПС
3

Засідання творчої групи  «Сучасний учень і шляхи взаємодії із ним». Дев‘ять етичних принципів позитивної педагогіки.

4 т. ПС
4 Робота творчої групи вчителів «Особливості роботи з дітьми, що мають ознаки агресивності в поведінці» 3 тиж. СП
5 Робота з учнями схильними до правопорушень. Пр. міс. СП
6 Години психолога 2-3 т. ПС План
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Тиждень протипожежної безпеки на честь Дня працівників пожежної охорони. 29.01. КК

1-11 кл.

2 Інформація про побутовий травматизм  за рік. 05.01. ЗДНВР
3 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч. поч

класів

4 Змагання «Кращий на перекладині» (9-11 клас). 3 тиж. ВФ
5 Армреслінг (рукоборство) для учнів 9-11 класів. 3 тиж.   ВФ
6 Бесіда з циклу бесід «Правила поводження на льоду, в умовах ожеледиці». Пр.міс. КК

1-11 кл.

7 Бесіда «Профілактика побутового травматизму». Пр.міс. КК

1-11 кл.

8 Санбюлетень «Профілактика грипу» 3тиж. МС
9 Засідання клубу «Нехворійко». «Небезпечний Інтернет» 3тиж. Карецька Л.П.
10 Контроль за дотримання температурного режиму в школі. Пр. міс. ЗДГР

МС

11 Організація  навчання та організація роботи з  цивільного захисту у 2019 р. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Залучення батьків до вирішення загально-шкільних проблем через участь їх  у роботі батьківсь-ких комітетів класів, школи. Постійно КК
2 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
3 Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань успішності та поведінки, питань здорового способу життя. Постійно КК
4 Практичні поради на сайті школи  з питань складання ДПА у формі ЗНО 3 тиж ЗДНВР

ПС

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Аналіз використання бюджету за минулий рік, розрахунки на новий рік. 1 тиж. Д
2 Складання річного звіту про фінансово-господарську діяльність. 4 тиж. Д Звіт
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Класно-узагальнюючий контроль 5-х класів. Пр. міс. ЗДНВР  Наказ
2 Адміністративний контроль за станом ведення шкільної документації 4 тиж. ЗДНВР Наказ
3 Про стан травматизму в минулому році та заходи  щодо його попередження Пр. міс. ЗДНВР Наказ
4 Використання ІКТ у навчанні математики Пр. міс. ЗДНВР Довідка на МР
5 Моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру. Пр. міс. ЗДНВР   Наказ
6 Перевірка стану ведення зошитів для контрольних робіт з укр., рос. мов. Пр. міс. ЗДНВР   Наказ
7 Про організацію навчання та організацію роботи з  цивільного захисту у 2019р. Пр. міс. ЗДНВР Наказ

 

Видати накази:

1. Про   проведення педагогічної ради. ЗДНВР
2. Про стан ведення   шкільної документації. ЗДНВР
3. Про класно-узагальнюючий контроль у 5-х класах ЗДНВР
4. Про організацію навчання та організацію роботи з  цивільного захисту у 2019 р. ЗДНВР
5. Про моніторинг знань учнів з основ наук за підсумками І семестру. ЗДНВР
6. Про стан ведення зошитів для контрольних робіт з української, російської мов. ЗДНВР
7. Про стан травматизму в минулому році та заходи  щодо його попередження ЗДНВР

 

Л Ю Т И Й

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Організація розяснювальної роботи серед населення з метою охоплення майбутніх першокласників  навчанням 4 тиж. ЗДНВР

вч. поч.

класів

2 Наступність у навчанні: дошкільний навчальний заклад – школа.  Пр. міс. ЗДНВР

вч. поч.

класів

3 Рейд учнівської комісії з дисципліни  «Відвідування школи учнями». 1 тиж. ПО
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Місячник іноземних мов

(за окремим планом).

Пр. міс. ЗДНВР

КМО

План

Звіт

2 Підготовка до проведення Шевченківських днів у школі. 3-4 тиж. В-П План
3 Роль гурткових занять МАН у формуванні  інтересу до знань та організації профільного навчання Пр. міс. ЗДНВР

ПС

Довідка на МР
4 Захист власної педагогічної системи  вчителями, які атестуються. Презентація педагогічних технологій    майстрів педагогічної справи Пр. міс ЗДНВР

Учителі, що атестуються

Презентацна педраду
5 Створення ігрових ситуацій на уроках української мови у початковій школі. Пр. міс ЗДНВР Довідка на нараду
6 Рівень підготовки учнів 9-11-х класів до праці і свідомого вибору професії на уроках трудового навчання та технології Пр. міс ЗДНВР Наказ
7 Результативність участі дітей у предметних олімпіадах Пр. міс ЗДНВР Наказ
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Нарада в присутності директора. 4 тиж. Д Протокол
2 Підготовка матеріалів  до підсумкового засідання атестаційної комісії (заповнення атестаційних листів, складання характеристик). Пр.міс. ЗДНВР
3 Педагогічна рада (за окремим планом). 3 тиж. Д Протокол
4 Вивчення рейтингу вчителів, які проходять атестацію, за рівнем кваліфікації та загальної культури Пр. міс. ЗДНВР Характе

ристики

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник військово-патріотичного виховання

(за окремим планом).

Виховна година, 11-Бкл.

Пр. міс. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

КК11-Б

2 Урок-зустріч «Забуттю не підлягає». До Дня вшанування учасників бойових дій  на території інших держав. 8-А кл. 3 тиж БК

КК 8-А кл.

3 Конкурс «Лідер року». ПО
4 Шкільний огляд художньої самодіяльності «Алло, ми шукаємо таланти». 4 тиж. ЗДНВР

ПО

5 Тематичні заходи до Міжнародного дня рідної мови. Виховна година 5-Б 21.02 КК 1-11 КК5-Бкл.
6 Тиждень гендерного виховання.  2 тиж. КК

1-11кл.

7 Конкурс інсценованої казки   «В гостях у казки» 2тиж. ПО, КК

3-А,Б,Вкл

8 День Святого Валентина – свято закоханих сердець. 14.02. ПО
9 Заходи до Дня пам’яті воїнів-афганців.

Виховна година 9-Акл.

2 тиж. КК

1-11 кл.

КК9-Акл.

10 Конкурс «Кращий читач року» 3 тиж Бк
11 Засідання клубу «Діалог» «Подвижницьке життя Григорія Сковороди, його концепція культури». 4 тиж. Керівник клубу
12 Бібліотечний урок «Герої нашого часу» (присвячено воїнам АТО) 3 тиж КК

Бк

13 Акція до Міжнародного дня дарування книг 2 тиж БК
14 Обласний заочний конкурс авторів віршованої поезії «Поетичний вернісаж» 05.02 ЗДНВР

ПО

15 Районний етап щорічної благодійної акції «Сонечко в долонях» 14.02 ЗДНВР

ПО

16 Виставка літератури  «Навіки в памяті твій подвиг» 2-3 тиж Бк
17 Організація участі учнів у фестивалі виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко» Пр. міс.

До 10.03

ЗДНВР

ПО

18 Обласний конкурс- виставка «Пригоди веселого кота» 3 тиж ПО
V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Організація роботи соціально-психологічної служби з категорійними дітьми та дітьми з девіантною поведінкою. Пр. міс. СП

ПС

План
2 Заняття з учнями 4-5 кл. «Один за всіх і всі за одного» (Формування навичок ефективної взаємодії у класному колективі) 2 т. СП
3 Засідання шкільної ради профілактики правопорушень. 3 тиж. СП
4 Тренінгове заняття для учнів 10кл. «Професія від А до Я» 1-2 тиж. ПС
5 Засідання творчої групи «Сучасний учень і шляхи взаємодії із ним». Дев‘ять етичних принципів позитивної педагогіки. 3 тиж. ПС
6 Робота творчої групи вчителів «Особливості роботи з дітьми, що мають ознаки агресивності в поведінці» 4 тиж. СП
7 Година психолога «Самовдосконалення особистості»,  8-9 кл. 3 тиж. ПС
8 Заняття  щодо дбайливого ставлення до життя «Мої думки , почуття, емоції» Пр. міс. ПС
9 Бесіда з батьками «Виховувати – це значить творити людину» 3 т. СП
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Першість школи з баскетболу 6-7 , 8-9 кл.) 3 тиж.  ВФ
2 Класні години «Твоє життя – твій вибір» (1-11 кл.). 4 тиж. КК

1-11 кл.

3 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч. оч..

класів

5 Бесіда «Обережно! Тонкий лід». 1 тиж. МС.
6 Контроль за температур-ним режимом у класах. Пр.міс. МС Інформац
7 Засідання клубу «Нехворійко» «Подорож містом Безпечним». 2 тиж. Єрмолаєва Т.Б.
8 Санбюлетень «Перша допомога при травматичних ушкодженнях» 3 тиж. МС
9 Дотримання вимог з охорони праці, ведення документації

з безпеки життєдіяльності

Пр.  міс ЗДНВР
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Засідання батьківського комітету (за планом). 4 тиж. ГБК
2 ІІІ засідання батьківського університету «Безпека дитини у всесвітній мережі» 3 тиж. ЗДНВР

КБУ

3 Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки  та здорового способу життя Постійно КК
4 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
5 Інформація на сайті школи. Поради батькам «Безпека дитини у всесвітній мережі» 2 тиж ЗДНВР Фурса В.В.
6 Як допомогти дитині успішно скласти ДПА та ЗНО. Пр.міс. ЗДНВР Інформація
7. Батьківські збори «Інформування батьків  про хід і результати  навчання й виховання та розвиток учнів».
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Здійснити огляд навчальних кабінетів  з питань поповнення матеріалами роздатково-дидактичного спрямування та естетичного обладнання. Пр.міс

ЗДНВР

Вчителі

Індив. Бесіди
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Класно-узагальнюючий контроль у  2-х кл. Пр. міс ЗДНВР Наказ
2 Про результативність участі дітей у предметних олімпіадах Пр. міс ЗДНВР Наказ
3 Роль гурткових занять МАН у формуванні  інтересу до знань та організації профільного навчання Пр. міс. ЗДНВР Довідка на МР
4 Створення ігрових ситуацій на уроках української мови у початковій школі. Пр. міс ЗДНВР Наказ

на нараду

5 Про рівень підготовки учнів 9-11-х класів до праці і свідомого вибору професії  на уроках трудового навчання та технології Пр. міс ЗДНВР Наказ
6 Про роботу учнівського самоврядування Пр. міс ЗДНВР Інформація
7 Стан дотримання вимог з охорони праці, ведення документації

з безпеки життєдіяльності

Пр. міс ЗДНВР Наказ
8 Аналіз захворюваності учнів і вчителів. Профілактична робота. Пр. міс ЗДНВР Інформація на нараду

 

 

 

 

 

 

Видати накази:

 

1 Про створення ігрових ситуацій на уроках української мови у початковій школі. ЗДНВР
2  Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 2-х кл. ЗДНВР
3 Про дотримання вимог з охорони праці, ведення документації

з безпеки життєдіяльності

ЗДНВР
4 Про результативність участі дітей у предметних олімпіадах ЗДНВР
5 Про рівень підготовки учнів 9-11-х класів до праці і свідомого вибору професії  на уроках трудового навчання та технології ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Організувати   роз’яснювальну роботу серед на­селення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти. Пр. міс. Вч. початк. класів
2 Продовження зв’язку із колективами вихователів ДНЗ та школи. Пр. міс. Вчителі
3 Вивчення відвідування уроків учнями початкових  класів. Пр. міс. СП Інформа

ція

4 Забезпечення діяльності консультаційних пунктів (педагогічного, психологічного) для батьків майбутніх першокласників. Пр. міс. Вчителі

поч. кл.

ПС

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Місячник української мови та літератури (за планом) Пр. міс. ЗДНВР

В-П

2 Організація повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА учнів 9, 11 класів. Пр. міс. ЗДНВР Індивід

консульт

Інформац

3 Організація взаємовідвідування уроків вчителів старших класів у 4-х класах з питання наступності навчання. Пр.міс ЗДНВР

Вчителі

Графік
4 Рівень самостійної роботи учнів на уроках  природо знавства, географії Пр. міс. ЗДНВР

Керівник МО

Довідка на МР
5 Класно-узагальнюючий контроль 7-х класів. Пр. міс. ЗДНВР  Наказ
6 Стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів початкової школи  з математики Пр. міс. ЗДНВР Наказ

на МР

7 Організація роботи щодо підготовки участі учнів у ЗНО. Пр. міс. ЗДНВР Метод рекоменд
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Методичний тиждень педмайстерності: «Педагогічний вернісаж» 3 тиж. В-П

Учителі, що атестуються

2 Організація святкування 8 Березня для колективу. 1 тиж. ПО
3 Нарада в присутності директора. 4 тиж. Д
4 Засідання атестаційної комісії школи за підсумками атестації вчителів. За планом ЗДНВР
5 Педагогічні читання «Гуманно-особистісна педагогіка Ш.Амонашвілі» 4 тиж ЗДНВР

Заступник голови МР

6 Засідання методичної ради 4 тиж КМР
7 Контроль за самоосвітою педагогічних працівників 2-4тиж. Д
8 Участь педагогічних працівників у районних методичних заходах. 4тиж. ЗДНВР
9 Засідання  шкільних методичних об’єднань «Самоосвіта в системі  формування професійної компетентності педагогів». 4 тиж Керівники МО
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник естетичного виховання (за окремим планом Пр.міс. ПО

КК

1-11 кл.

2 Проведення профорієнтаційної роботи як допомога у самовизначенні Пр. міс ЗДНВР

КК

9-11 кл.

3 Тематичні заходи до  8 Березня. 1 тиж.

КК 1-11 кл.

4 Святковий концерт з нагоди Дня 8 березня 1 тиж. ЗДНВР

ПО

5 Шевченківські дні у школі.Тематичні виховні години. 5-В кл,7-Бкл. 01-10.03 В-П

КК

5-В,7-Б кл.

6 До Шевченківських днів: декламування поезій Шевченка різними мовами 01-10.03 Учителі українськ., іноземної мови
7 Заходи до Дня україн-ського добровольця.

Виховний захід, 10-В кл.

14.03 КК 1-11 кл

10-В кл.

8 Підготовка до районного огляду-конкурсу художньої самодіяльності «Таврійськийбарвограй». Пр. міс. ЗДНВР

ПО

9 День самоврядування. Засідання учнівського парламенту. 2 тиж. ЗДНВР

ПО

КК

10 25 березня –  День Служби безпеки України, 26 березня –                          День внутрішніх військ МВС України. Зустріч з представниками рай-військкомату та міліції. 25.03

26.03

Вч. «ЗВ»

КК

1-11 кл.

11 Книжкова виставка памятних дат Т.Г.Шевченка «Шляхами Великого Кобзаря» 1-2тиж. Бк
12 Тиждень Дитячої книги 4тиж. Бк
13 Конкурс малюнків «Акварелі райдуги»

Районний етап обласного конкурсу малюнків «Акварелі райдуги».

2 тиж

28.03

ПО
14 Районний етап щорічного обласного конкурсу декоративно-прикладного мистецтва «Сміється писанка у всій її красі». До 01.04 ЗДНВР

ПО

15 Обласний (заочний) фольклорний фестиваль «Фольклор-фест» До 28.03 ЗДНВР

ПО

16 Підготовка до участі в районному брейн-рингу «Історія рідного краю»   27.03 ЗДНВР

ПО

17 Книжкова виставка до дня народження Ліни Костенко «Поезія – це завжди неповторність» 4тиж БК
18 Засідання клубу «Людина професії». «Проблеми під час вибору професії 4 тиж Керівник

клубу

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Засідання творчої групи “Сучасний учень і шляхи взаємодії із ним”. Дев‘ять етичних принципів позитивної педагогіки. 4 тиж. ПС
2 Робота творчої групи вчителів «Особливості роботи з дітьми, що мають ознаки агресивності в поведінці» 2 тиж. СП
3 Індивідуальні бесіди з  батьками «Роль батьків під час підготовки дітей до ДПА/ЗНО» Постійно КК

ПС

СП

4 Консультації для учнів 9,11 кл. «Секрети успіху» 1-4 т. ПС
5 Заняття з елементами тренінгу для учнів 11-х кл. «Управління стресом в екзаменаційний період» 2-3 тиж ПС
6 Година психолога щотижня ПС
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Тиждень профілактики дорожньо-транспортного травматизму. 3 тиж. КК

1-11 кл.

2 Активізація роботи по проведенню рухливих ігор на подвір’ї, екскурсій у природу. Пр. міс КК
3 Інструктажі з безпеки життєдіяльності під час весняних канікул. 3 тиж. КК
4 Бесіда з профілактики побутового травматизму. Пр. міс. КК
5 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч.поч.

класів

6 Змагання з шашок,5-8 кл 1 тиж. ВФ
7 Змагання «Веселі старти»

(2-4 кл.)

2 тиж. ВФ

КК

8 Заходи до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом. Пр. міс. КК

1-11 кл.

КК

9  Зустріч  з лікарем-фтізіатром на тему 2 тиж. МС

КК

10 Санітарний бюлетень «Ні, туберкульозу». 3 тиж. МС
11 Засідання клубу «Нехворійко»«Правила безпечної поведінки під час стихійного лиха». 3 тиж. Кравцова О.О.
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Консультація з батьками майбутніх першокласників щодо вступу дітей до школи. Пр. міс. ПС
2 Класні батьківські збори «Рекомендації щодо подолання прогалин в знаннях учнів, повторення навчального матеріалу, підготовка до ДПА, ЗНО». 4 тиж. КК

ЗДНВР

3 День відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників. Пр. міс. ЗДНВР
4 Індивідуальні  бесіди з учнями, батьками з питань успішності та поведінки, питань здорового способу життя. Постійно КК
5 Засідання ради школи. 3 тиж.  ГРШ
6 Організація роботи щодо наповнення шкільного сайту інформацією з питань професійної орієнтації «Новий час – нові професії». 4 тиж Відповідальний за сайт
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Генеральне прибирання приміщень перед весняними канікулами. 3 тиж. ЗДГР

КК

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Контроль стану викладання та рівеня навчальних досягнень  учнів початкової школи  з математики Пр. міс. ЗДНВР Наказ

на МР

2 Класно-узагальнюючий контроль 7-х класів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
3 Про організацію повторення навчального матеріалу Пр. міс. ЗДНВР Інформація

на нараду

4 Про рівень самостійної роботи учнів на уроках  природо знавства, географії Пр. міс. ЗДНВР Довідка

на МР

 

Видати накази:

 

1 Про підсумки атестації педагогічних працівників. ЗДНВР
2 Про   підготовку  до педагогічної ради у квітні. ЗДНВР
3 Про класно-узагальнюючий контроль 7-х класів. ЗДНВР
4 Про стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів початкової школи  з математики ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К В І Т Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Підготовчі заняття з майбутніми першокласниками. Щосубо

ти

КК
2 Здійснення  всеобучу учнів, що проходитимуть атестацію екстерном. 1-2 тиж. ЗДНВР
3 Організація роботи щодо набору  школярів до 1 кл. Пр. міс. ЗДНВР
4 Відвідування навчальних занять учнями. Пр. міс. ЗДНВР

СП

5 Інструктаж працівників, які відповідають за складання списків дітей і підлітків шкільного віку 3 тиж Д
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Місячник предметів природничого циклу

(за окремим планом).

Пр. міс. КМО
2 Тиждень астрономії (до Дня космонавтики) 2 тиж. КМО
3 Підготовка до ДПА (складання і затвердження розкладу, графік консультацій). 1 тиж. ЗДНВР Наказ
4 Підготовка стенду змінної інформації до державної підсумкової атестації. 1 тиж. ЗДНВР
5 Формування  вмінь щодо участі в ДПА у формі ЗНО Пр. міс. В-П
6 Інформація на сайті школи. Сторінка випускника. Зовнішнє незалежне оцінювання 2019 Пр. міс. В-П

ЗДНВР

7 Ефективність   гурткової роботи з  фізичної культури Пр. міс. ЗДНВР

ПС

Наказ

на нараду

8 Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей  на основі інноваційних технологій навчання й виховання Пр. міс. ЗДНВР Довідка на педраду
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Підсумкове  засідання атестаційної комісії. 1 тиж. ЗДНВР
2 Нарада в присутності директора. 4 тиж. Д

ЗДНВР

Прото-кол
3 Ознайомлення вчителів з інструкцією про державну підсумкову атестацію. 1 тиж. ЗДНВР
4 Індивідуальні консультації «Все про державну підсумкову атестацію». 1-2 тиж. ЗДНВР
5 Складання графіку відпусток вчителів і погодження  його з ПК. 2 тиж. ЗДНВР
6 Планова педагогічна рада. 3 тиж. Д
7 Круглий стіл для вчителів початкових класів «Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес Нової української школи» 4 тиж Керівник

семінару

8 Заняття школи молодого вчителя «Шлях вчителя  до професійного вдосконалення» Пр. міс. Керівник
9 Семінар-практикум «Педагогічні умови забезпечення  якості проведення ДПА, участі в ЗНО» 4 тиж ЗДНВР

Керівник ПДС

10 Організація роботи МО вчителів  початкової школи Пр. міс. Керівник МО

ЗДНВР

ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник екологічного виховання

(за окремим планом).

Виховна година, 9- В кл.

Пр. міс. ЗДВР

Вч. біології КК 1-11 кл.

КК 9-В,

2 Заходи до Дня гумору «Смійся з нами» 01.04. ПО

КК

3 Заходи до Міжнародного дня птахів.

Заходи до Дня довкілля.

Заходи до Всесвітнього дня Землі

01.04.

20.04.

22.04.

КК

1-11 кл.
Вч. біології

4 Участь учнів у творчих конкурсах. Пр. міс. Творча група
5 Свято «Прощавай, Букварику». 4 тиж. КК 1 кл.
6 Заходи з військово-патріотичного виховання. Виховна година, 9-Б кл. 1-4 тиж. Вч.

Зах.Вітч.

КК 9-Б кл.

7 Посвята в читачі для першокласників 4 тиж Бк
8 Заходи до Дня Чорнобильської трагедії. 3 тиж. КК

1-11 кл

9 Екологічна акція «Дамо книзі друге життя» Пр. міс. БК
10 Екологічний бумеранг Дня довкілля «Глобальні проблеми сучасного світу» 2 тиж Бк
11 Класні збори «Круглий стіл з актуальних проблем життя класу. Організація волонтерської роботи». Пр. міс. КК

1-11 кл.

12 Книжкова виставка-парасолька  «До книги і читання – через довкілля і спілкування» 1-2 тиж. Бк
13 Засідання дискусійного клубу «Діалог»: «Медіа як нова реальність, соціокультурне середовище, життєвий простір людини». 3 тиж. Керівник клубу
14 Районний етап обласного огляду дитячої та юнацької творчості «Таврійський барвограй» Згідно з наказом ЗДНВР

ПО

15 Навчальні – тренувальні збори для учасників І етапу Чемпіонату серед юнаків з пішохідного туризму Згідно з наказом ЗДНВР

ПО

Керівники гуртків

16 Підготовка до районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») Згідно з наказом ЗДНВР

ПО

Керівники гуртків

17 Участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця» Згідно з наказом ЗДНВР

ПО

СП,ПС

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
1 Корекційне заняття для учнів х класів «Зміни себе сам» (учні 7-х кл.) 3 тиж. ПС
2 Засідання творчої групи “Сучасний учень і шляхи взаємодії із ним”. Дев‘ять етичних принципів позитивної педагогіки. 4 тиж. ПС
3 Акція «Милосердя» Пр. міс. СП, ПС
4 Засідання шкільної ради профілактики правопорушень. 4 тиж. СП
5 Робота творчої групи вчителів «Особливості роботи з дітьми, що мають ознаки агресивності в поведінці» 3 тиж. СП
6 Година спілкування для учнів 8-х класів «Щастя творити добро 3 тиж. СП
7 Діагностика психологічної готовності учнів 4-х класів до навчання в середній школі 2 т. ПС
8 Години психолога Щотижня ПС
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Звіт до відділу освіти про травматизм за І квартал. 05.04. ЗДНВР Звіт
2 Тиждень безпеки життєдіяльності до Всесвітнього дня охорони праці. 3 тиж. ЗДНВР

КК

1-11 кл.

3 Бесіди про поводження біля води: під час купа-ння, загоряння, рибалки. 4 тиж. КК
4 Бесіда «Правильне харчування – запорука здоровя» 1тиж МС
5 Бесіда «Профілактика побутового травматизму». Пр. міс. КК
6 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД Щоденно Вч. поч.

класів

7 День здоров’я і фізичної культури. 4 тиж. ВФ
8 Весняний крос (5-8 кл.) 3 тиж. ВФ
9 Змагання з міні-футболу

(6-7 кл; 8-9 кл.)

4 тиж. ВФ
10 Лекція «Правильне харчування – запорука  здоров’я». 2 тиж. МС.
11 Засідання клубу «Нехворійко»  «Наш друг велосипед». 2 тиж. Глушак І.О.
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 ІУ засідання батьківського університету   «Здоровий спосіб життя та організація дозвілля» 4 тиж. ЗДНВР

Кер. універ.

2 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
3 Бесіди з батьками «Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху. Державна підсумкова атестація і ЗНО». Пр. міс. Вч
4 Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки, здорового способу життя. Постійно КК
5 Засідання піклувальної ради (за планом). 4 тиж. ГПР
6 Знайомство з професіями Екскурсія до РЦЗ. 3 тиж. Керівник

Клубу

VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Планування ходу ремонту школи. Затвердження його виконання. 1 тиж. Д
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Стан виховної роботи в школі Пр. міс. ЗДНВР Наказ
2 Організація роботи МО вчителів  початкової школи Пр. міс. ЗДНВР Довідка
3 Підготовка до ДПА (створення комісії, графіки проведення). Пр. міс. ЗДНВР Наказ
4 Контроль за веденням учнівських щоденників 5-11 класів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
5 Створення в навчальному закладі оптимальних умов, максимально сприятливих для розвитку обдарованих дітей  на основі інноваційних технологій навчання й виховання Пр. міс. ЗДНВР Довідка на педраду
6 Про результативність участі участі дітей у предметних олімпіадах, МАН та конкурсах. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
7 Ефективність   гурткової роботи з  фізичної культури Пр. міс. ЗДНВР Наказ

 

Видати накази:

1. Про підготовку до державної підсумкової атестації. ЗДНВР
2. Про проведення місячника благоустрою. ЗДНВР
3. Про стан ведення учнівських щоденників 5-11 класів. ЗДНВР
4. Про результативність участі участі дітей у предметних олімпіадах, МАН та конкурсах. ЗДНВР
5. Про ефективність   гурткової роботи з  фізичної культури ЗДНВР
6. Про стан виховної роботи в школі ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т Р А В Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Контроль  навчання дітей вдома та їх підготовка до атестації. Постійно В-П

КК

2 Організація зустрічі з представниками різних навчальних закладів для забезпечення подальшого навчання випускників 9,11 класів. 1 тиж. ПО

КК

3 Наступність ДНЗ та школи: налагоджуємо взаємодію Пр. міс. ПС Метод рекомен
ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Підготовча робота до навчальної практики. Пр. міс. ЗДНВР
2 Стан підготовки до державної підсумкової атестації. Пр. міс. ЗДНВР
3 Навчально-польові збори для учнів 11-х класів. 1-2 тиж. ЗДНВР

В-П

4 Аналіз навчання учнів, що відвідують МНВК. 3 тиж ЗДНВР
5 Огляд навчальних кабінетів по підготовці до державної підсумкової атестації (розклад  ДПА, консультації, правила поведінки). 2 тиж. Зав. каб. Інфор-мація
6 Підготовка статистичних звітів для здачі їх у встановлений термін. 4 тиж. ЗДНВР
7 Контрольні зрізи знань з основ наук з метою виявлення ступеня сформованості загально- навчальних умінь. 2-3 тиж ЗДНВР

В-П

8 Аналіз організації  індивідуального навчанням учнів Пр. міс. ЗДНВР Інформація
9 Питання про нагородження Похвальними грамотами,  медалями учнів, що досягли особливих успіхів у навчанні та у вивченні окремих предметів.  3 тиж ЗДНВР
10 Проаналізувати об’єктивність оцінювання учнів старших класів – претендентів на нагородження медалями. 3 тиж ЗДНВР
11 Ознайомлення педагогічного колективу, учнів та їхніх батьків з розкладом проведення  консультацій та ДПА. 2 тиж ЗДНВР Графік
12 Рівень національної спрямованості навчання і виховання  на уроках курсу  «Захист Вітчизни» Пр. міс. ЗДНВР Довідка на нараду
13 Організація роботи мовних загонів Пр. міс. ЗДНВР

КМО

 План

Наказ

ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1 Нарада в присутності директора. 3 тиж. Д

ЗДНВР

2 Підсумкова  методична рада  «Ефективність впровадження інновацій в НВП школи І ст» 3 тиж. ГМР

КМО

Презентац  роботи

МО

3 Круглий стіл. Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи та планування методичної роботи на 2019-2020 н.р. 4тиж. ЗДНВР
4 Планова педагогічна рада

(за окремим планом)

4 тиж. Д
5 Інструктивна нарада-консультація  для класних керівників «Як правильно оформити документи випускникам ( додатки до свідоцтв, атестатів)». 4 тиж. ЗДНВР
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Місячник родинно-сімейного виховання.

(за окремим планом).

Пр. міс. ЗДНВР

ПО

КК

2 Організація національно-па­тріотичного вихо­вання учнів у школі Пр. міс. ЗДНВР Наказ
3 Організація правоосвітньої тпа правовиховної роботи Пр. міс. ЗДНВР Інформація
4 Виховні заходи до Міжнародного дня сім’ї.

Виховна година, 6-А  кл.

2 тиж. КК1-11 КК 6-А кл.
5 Виховні заходи, уроки мужності до Дня Перемоги, Дня памяті і примирення.Відкрита виховна година. 10-Бкл. 1-2 тиж. КК

1-11

КК 10-Б

6 Акція  «Ветерани живуть поруч» 2 тиж. КК

5-9 кл.

7 Літературний ярмарок «А над світом українська  вишивка цвіте» 3 тиж Бк
8 Виховні заходи до Дня матері.

Відкрита виховна година,  6-Б кл.

2 тиж. КК1-11

КК 6-Б

9 Заходи до Дня Європи.

Літературний круїз «Галопом по  Європі»

3 тиж.  Бк
10 Підготовка і проведення свята Останнього дзвоника та останнього уроку . 4 тиж. ЗДНВР

ПО

11 Організація проведення випускного вечора. Пр. міс. ЗДНВР

ПО, КК

12 Підсумки роботи шкільної бібліотеки. 3 тиж. Бк Звіт
13 Книжковавиставка до Дня перемоги «Памятай, щоб жити. 1941-1945» 1-2 тиж. Бк
14 Відзначення Дня  вишиванки 18.05 ПО
15 Організаці  роботи пришкільного   табору відпочинку «Веселка»  влітку 2019 року. Пр. міс. ЗДНВР

ПО

План роботи
16 Всеукраїнський конкурс малюнків «Морські пригоди» в рамках Міжнародного фестивалю «Скадовськ збирає друзів Пр. міс.

До 25.05

ЗДНВР

ПО

17 Районний етап Всеукраїнського конкурсу творчості дітей та учнівської молоді «За нашу свободу» До 10.05 ЗДНВР

учит  літ

V. РОБОТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

1

Практикум для учнів 8 кл. «Я обираю здоровя» 1-2 тиж. ПС
2 Бесіда з учнями щодо дбайливого ставлення до життя «Полюби себе» Пр. міс. ПС

СП

3 Години психолога Щотижня ПС План
4 Організація дозвілля дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку, у літній період 3-4 тиж СП
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Організація літнього відпочинку і оздоровлення дітей. Пр. міс. ЗДНВР
2 Бесіда «Перша допомога при термінальному стані». 2 тиж МС
3 Бесіда «Правила поведінки в природі, на воді. Поводження з плазунами, павуками, отруйними комахами». 3 тиж. КК
4 Формування навичок здорового способу життя. Пр. міс. КК

ЗДНВР

5 Бесіда з безпеки життєдіяльності під час літнього відпочинку. Пам’ятки для учнів та батьків. 4 тиж. КК
6 Заходи з Цивільного захисту.

(за окремим планом).

2 тиж. Д

ЗДНВР

7 Фізкультхвилинки під час навчального процесу, фізкультпаузи в ГПД щоденно Вч. поч

кл

8 Тиждень фізкультури та туризму (екскурсії, поїздки). 3 тиж. КК
9 Участь у   районних, обласних, Всеукраїнських спортивних заходах Пр. міс. ВФ Звіт
10 Проведення корегуючої роботи з листками здоров¢я учнів. Пр.міс. КК

МС

11 Засідання клубу «Нехворійко» «Безпечний відпочинок влітку». 4 тиж. Горбенко Т.М.
VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Засідання   батьківських комітетів  з питань літнього оздоровлення, організації дозвілля дітей. 3 тиж. ГБК
2 Підсумкові класні збори з питань організації дозвілля  дітей у літній період. 3 тиж. КК
3 Організація рейдів у сім’ї учнів. Постійно КК
4 Індивідуальні бесіди з батьками з питань успішності, поведінки, здорового способу життя. Постійно КК
5 Засідання батьківського комітету школи (за планом). 4 тиж. ГПР Протокол
6 Засідання ради школи 4 тиж. Д, ГРШ Протокол
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Організація ремонту шкільних  меблів. Пр. міс. ЗДГР
2 Вивчення питання матеріально-технічного стану закладу. 3 тиж. ЗДГР
3 Організація проведення ремонту  у школі. Пр. міс. ЗДГР

КК

 

ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

1 Тематичний контроль :

–       підготовка шкільної документації (кл.журнали, журнали гурткової роботи,  ГПД);

–       оформлення    особових справ;

–       правильність оформлення матеріалів МО, творчих груп, батьківського університету.

Пр. міс. Д

ЗДНВР

Індив. реком.
2 Оперативний контроль :

–       перевірка виконання навчальних планів та програм за рік;

–       ведення шкільної документації;

–       протоколи шкільних МО, педрад, шкільної ради, нарад в присутності директора.

Пр. міс. ЗДНВР
3 Про стан національно-патріотичного вихо­вання учнів у школі За рік ЗДНВР Наказ
4 Аналіз правоосвітньої та правовиховної роботи Пр. міс. ЗДНВР На нараду
5 Аналіз  результатів підсумкових контрольних робіт  з основ наук 4 тиж ЗДНВР Наказ
6 Адміністративно-господарський контроль. 4 тиж. Д

ЗДГР

Наказ
7 Контроль підготовки матеріалів до державної підсумкової атестації. Пр. міс. ЗДНВР Пакет матеріал
8 Контроль за веденням журналів з техніки безпеки  вчителями. Пр. міс. ЗДНВР Індивід

рекоменд

9 Закінчення навчального року та проведення ДПА. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
10 Контроль результативності участі учнів у творчих конкурсах. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
11 Про організацію роботи мовних загонів. Пр. міс. ЗДНВР Наказ
12 Про початок  роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка»  влітку 2019 року. Пр. міс. ЗДНВР Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видати накази:

 

1 Про закінчення навчального року та проведення ДПА. ЗДНВР
2 Про проведення військово-польових зборів з курсу «Захист Вітчизни». ЗДНВР
3 Про виконання навчальних  планів та програм у поточному навчальному році ЗДНВР
4 Про підсумки методичної роботи з педагогічними працівниками в поточному навчальному році. ЗДНВР
5 Про стан національно-па­тріотичного вихо­вання учнів у школі ЗДНВР
6 Про стан ведення шкільної документації. ЗДНВР
7 Про допуск учнів 4, 9,11-х класів до державної підсумкової атестації. ЗДНВР
8 Про щорічні відпустки працівників школи. Д
9 Про проведення випускного вечора. ЗДНВР
10 Про результати підсумкових контрольних робіт з основ наук. ЗДНВР
11 Про результативність участі учнів у творчих конкурсах. ЗДНВР
12 Про   проведення  поглибленого медичного огляду учнів.  Д
13 Про адміністративно-господарський контроль. Д

ЗДГР

14  Про організацію проведення Свята Останнього дзвоника. ЗДНВР
15 Про організацію роботи мовних загонів. ЗДНВР
16 Про початок  роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка»  влітку 2019 року. ЗДНВР
17 Про переведення учнів до наступних класів та нагородження Похвальними листами. ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч Е Р В Е Н Ь

№ п\п ЗАВДАННЯ І ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання

 

Відповідальні

 

Тип узагальнення контролю

 

Відмітка про виконання
  І. ДІЛЬНІСТЬ ПЕДКОЛЕКТИВУ З ОХОПЛЕННЯ ДІТЕЙ НАВЧАННЯМ        
1 Проведення організаційної роботи по набору учнів до 10-х класів та продовження набору учнів до 1-х класів. 1 тиж. Вчителі

ЗДНВР

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1 Проведеннядержавної підсумкової атестації
(згідно з графіком та розкладом).
01.06 ЗДНВР,

Вчителі

2 Участь  учнів 1- 8, 10 класів у проведенні навчальних екскурсій Пр.  міс. КК
ІІІ. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

1  Забезпечення чергування вчителів під час державної підсумкової атестації

(згідно з графіком).

1-2 ЗДНВР
2 Підготовка шкільної документації до здачі в архів. 3-4 тиж. ЗДНВР

КК

3 Планова педагогічна рада 2 тиж. Д
ІV. ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ
1 Розважальна програма  «Літо, книги, діти – будемо  дружити». 1-2  тиж БК
VІ. ОХОРОНА ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ, САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНІ Й ОЗДОРОВЧІ ЗАХОДИ
1 Дотримання безпеки життєдіяльності   під час проведення державної підсумкової атестації та навчальної практики, організації перебування дітей у відпочинковій зміні. Пр. міс ЗДНВР

КК

Д

2 Забезпечення санітарного режиму під час атестації учнів. Пр. міс ЗДГР
3 Оформлення пам¢яток про поведінку учнів під час літніх канікул. 1 тиж. КК
4 Участь у проведення Міжнародного дня захисту дітей. 1 тиж. ЗДНВР
5 Бесіда «Профілактика травматизму». Пр. міс. КК
6 Підсумки спортивного року, завершення атестації спортсменів з окремих видів спорту. Пр. міс. КМО

ВФ

VІІ. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ ШКОЛИ
1 Проведення засідання шкільногобатьківського комітету з питань організації ремонту школи. 1 тиж. ЗДНВР
VІІІ. ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ.

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

1 Організація якісного ремонту класів та інших приміщень школи. Пр. міс. Д

ЗДГР

2 Забезпечення школи канцелярськими товарами на новий навчальний рік. Пр. міс. ЗДГР
ІХ. ВНУТРІШНЬО-ШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
1 Тематичний контроль :

–          якість знань учнів на державній атестації;

–          правильність оформлення свідоцтв та атестатів.

Пр. міс. ЗДНВР Інформація
2 Персональний контроль :

– організація якісної підготовки щодо  правильності  оформлення додатків до свідоцтв.

3 тиж. ЗДНВР Індив.

реком.

Видати накази:

1. Про перевід учнів 9-х  класів до 10 класу. ЗДНВР
2. Про випуск учнів 11-х класів зі школи. ЗДНВР
3. Про завершення роботи пришкільного  табору відпочинку «Веселка». ЗДНВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умовні позначки

Д – директор

ЗДНВР – заступник директора з навчально-виховної роботи

ПС – психолог

Зав К – завідувач кабінету

ЗДГР – заступник директора з господарської роботи

Вч. «ЗВ» – вчитель предмету «Захист Вітчизни».

Бк– бібліотекарі

КМО – керівник методоб¢єднання

КК – класні  керівники

ГР – голова  ради школи

С – секретар

МС – медсестра

В-П – вчителі-предметники

ГП – голова профспілкової організації

ПО – педагог-організатор

ВФ – вчителі фізкультури

СП – соціальний педагог

ГБК– голова батьківського комітету

ГМР – голова методичної ради

УС – учнівське самоврядування

КБУ – керівник батьківського університету

ШПМ – школа педагогічної майстерності

ПДС – постійно діючий семінар

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *